Habilitace a profesury

Habilitace je řízení, které se vztahuje k udělení titulu docent vysokoškolskému pedagogovi. Docenty jmenuje rektor Univerzity Palackého. Podmínkou udělení statutu docenta je úspěšná obhajoba habilitační práce před komisí, pronesení habilitační přednášky a splnění dalších požadavků, jakými jsou citace a články v odborných časopisech a vědecká praxe.

Profesor je nejvyšší vědeckopedagogickou hodností na univerzitě. Titul vysokoškolského profesora je udělován docentovi, který je uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru a úspěšně splní podmínky řízení ke jmenování profesorem. Návrh na jmenování profesorem posuzuje vědecká rada fakulty prostřednictvím pětičlenné komise. Po přednášce, ve které uchazeč předloží koncepci své vědecké či umělecké práce, vědecká rada hlasuje, zda kandidáta navrhne ke jmenování. Rozhodnutí o jmenování profesorem vydává prezident republiky.

Na úřední desce webových stránek UP najdete:

  • seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
  • aktuální informace o zahájených habilitačních řízeních
  • aktuální informace o řízení ke jmenování profesorem
  • seznam docentů jmenovaných na Univerzitě Palackého
  • seznam profesorů jmenovaných na Univerzitě Palackého