Odborné časopisy na UP

Kvalitu odborných časopisů se snaží odrážet několik faktorů. Patří mezi ně především recenzní řízení (recenzované časopisy) a citovanost článků, vyjádřená tak zvaným impact faktorem (impaktované časopisy).

Impaktované časopisy shromažďují citační database Web of Knowledge či Scopus. Součástí Web of Knowledge jsou dva produkty: Web of Science (WoS) a Journal Citation Report (JCR). WoS je určen především pro vyhledávání citovanosti autorů.

Přehled impaktovaných časopisů nabízí database Journal Citation Report (JCR), která je rozdělena na část přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společensovědní obory (JCR Social Science Edition). Přehledy jsou zpracovávany jednou za rok.   

Přehled recenzovaných vědecko-odborných časopisů České republiky je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, vydávaných v České republice, schválené Radou pro výzkum a vývoj České republiky. Je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Impaktované časopisy

Biomedical Papers

Biomedical Papers je impaktovaný časopis Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahrnuje recenze a původní referáty vztahující se k biomedicínským vědním disciplínám.
www stránky

Recenzované časopisy

Acta Gymnica

Časopis se zaměřuje na prezentaci výzkumných studií a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jeho rozsah zahrnuje témata týkající se biomechaniky, fyziologie cvičení, fyzioterapie, somatometry, sportovní psychologie, sportovní přípravy, tělesné výchovy, veřejného zdraví a podobně. Časopis také vítá příspěvky, které představují výsledky interdisciplinárního výzkumu. 

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 4x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN: 2336-4912/2336-4920
 • www.gymnica.upol.cz

Acta Iuridica Olomucensia

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplin jurisprudence a všech právnických profesí. Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující viagra pas cher příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 • vychází tiskem i online
 • Periodicita: 3x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ, AJ
 • 1801-0288/1805-9554
 • acta.upol.cz

Acta Universitatis Palackinae Olomucensis Geographica

Odborný recenzovaný časopis, zveřejňuje články, které prezentují původní práce z oblastí fyzické a humánní geografie, a dále výzkumné zprávy včetně krátkých sdělení a knižních recenzí. Články se zabývají teoretickými otázkami geografie, empirickými analýzami, případovými a aplikačními studiemi. Články musí vycházet z teoreticko-metodologické báze podpořené relevantní literaturou. Časopis nemá specifické regionální vymezení, určitá pozornost je ovšem věnována výzkumu v zemích střední Evropy. Příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými posuzovateli a recenzní řízení je anonymní.

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Časopis je součástí projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacích, v nichž se FTK zavázala, že vytvoří ucelenou informaci o stavu pohybových aktivit dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý příspěvek v teoretické části je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Časopis v roce 2011 zařadila komise do své světové databáze EBSCO.

Bohemica Olomucensia

Odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy. Bohemica Olomucensia jsou určena lingvistům a literárním vědcům, pracujícím v oboru bohemistiky i v dalších filologických oborech, a také studentům a zájemcům z řad laické veřejnosti.

Civilia

Časopis vycházející od roku 2010, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

Contemporary European Studies

Recenzovaný časopis, který se věnuje studiu současné evropské politiky a společnosti. Zvláštní důraz je kladen na střední a východní Evropu. Časopis se mimo jiné snaží podpořit informovanou debatu o evropských otázkách.
Vychází od roku 2007, dvakrát ročně.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN: 1805-5133
 • www.ces.upol.cz

Czech and Slovak Journal of Humanities

Interdisciplinární a srovnávací recenzovaný časopis.

Czech and Slovak Linguistic Review

Recenzovaný časopis věnovaný teorii přirozeného jazyka, jazykové univerzálii, vztahu mezi přirozeným jazykem a formálními jazyky, sémiotice a interdisciplinárnímu kontextu přirozeného jazyka výzkumu.  

Dálný východ

Časopis je periodikem katedry asijských studií a katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika. Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu, týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění. Vychází od roku 2011, dvakrát ročně.

Development, Environment and Foresight

Časopis prezentuje odborné články týkající se environmentálních a rozvojových studií.

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

Gnosis Medica

Časopis zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj v morfologických, ale i klinických oborech.

 • Vychází tiskem (online bez ISSN)
 • Periodicita: 4x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ
 • ISSN: 1805-8434
 • www.gnosimedica.cz

Historica Olomucensia - Sborník historický

Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. V závěru časopisu se nacházejí anotace článků a informace o jejich autorech, rovněž v angličtině. Časopis přijímá české i cizojazyčné příspěvky a je otevřený široké vědecké obci, včetně studentů. Jeho články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku.

International and Comparative Law Review

Mezinárodní srovnávací a právní revue
Recenzovaný časopis, jehož cílem je reflektovat expertní výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i v právních řádech České republiky i dalších členských států Evropské unie. Zvláštní důraz je kladen na právní systémy zemí střední Evropy.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN: 1213-8770/2464-6601
 • http://iclr.upol.cz

Journal of Exceptional People

Recenzovaný časopis poskytuje výzkumné studie a texty o speciálním vzdělávání výjimečných lidí. Tato oblast se vztahuje na osoby se zdravotním postižením a na nadané osoby. Publikuje studie v oblasti vzdělávání, společenských věd (sociologie) a psychologie.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN: 1805-4986/1805-4978
 • www.jep.upol.cz

Journal of Technology and Information Education

Recenzovaný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací vztahujících se k problematice technické výchovy, informační výchovy a didaktiky informatiky. 

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN: 1803-537X/1803-6805
 • www.jtie.upol.cz

Magister

Časopis vznikl za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Slouží k publikování výsledků původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy.

Moravian Journal of Literature and Film

Časopis se zaměřuje na literární a filmovou historii, kritiku a teorii. Touto oblastí se zabývá ve všech jazykových prostředí, z pohledu regionálního i globálního. Časopis vychází v angličtině a je recenzovaný.

Musicologica Olomucensia

Musicologica Olomucensia je recenzovaný časopis,který je určen odborné muzikologické veřejnosti. Prezentuje historické, teoretické a analytické studie, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Články jsou publikovány v anličtině, němčině, češtině nebo slovenštině.

Profese online

Recenzovaný multioborový vědecký časopis publikující příspěvky z oborů ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, antropologie, psychologie, sociologie, radiologická asistence, zdravotnické záchranářství, specializace ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů.
Periodikum vydává Fakulta zdravotnických věd UP za podpory Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, vychází 2x ročně (duben, říjen) v elektronické formě česky s anglickým překladem abstraktů a klíčových slov a od roku 2012 i v plné anglické verzi.
Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky a od prosince roku 2015 je indexován v databázi Index Copernicus.
Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu – všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF.

Romanica Olomucensia

Recenzovaný časopis, který publikuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné lingvistické a literární studie z oblasti románských jazyků a literatury a z dějin a kultury románských zemí. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

 • Vychází tiskem (online bez ISSN)
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN: 1803-4136
 • http://romanica.upol.cz

Rossica Olomucensia

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

Studia Theologica

Recenzovaný časopis vzniká ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult. Publikuje texty věnující se biblické teologii, systematické teologii, pastorální teologii, náboženské výchově, ekumenické teologii či církevním dějinám.

Tělesná kultura

Recenzovaný časopis, zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Přináší především teoretické studie a výzkumné práce, týkající se filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie.

Transactions on Transport Sciences

Časopis se zaměřuje na oblast dopravy a její bezpečnosti, a to převážně z pohledu společenských věd. Jedná se o interdisciplinární publikační platformu pro vědce, inženýry, psychology, sociology aj. Každý článek je posouzen dvěma recenzenty a je opatřen DOI. Časopis je vydáván v režimu open access.