Odborné časopisy na UP

Univerzita Palackého v Olomouci je vydavatelem více než dvou desítek odborných, recenzovaných periodik, zaměřených na širokou škálu oblastí vědeckého bádání. Na této stránce přinášíme jejich kompletní a pravidelně aktualizovaný přehled.

Kvalitu odborných časopisů odráží několik faktorů. Základním předpokladem pro kvalitní odborný časopis je recenzní řízení, kterým prochází každý odborný článek. 
Důležitým faktorem, jenž odráží kvalitu časopisu, je citovanost jeho článků. Z tohoto pohledu jsou nejzásadnějšími mezinárodními databázemi WoS (nástroj Journal Citation Reports) a Scopus (nástroj Scimago Journal and Country Rank). Více informací o databázích naleznete ve shrnujícím článku zde.

Samostatnou, ale stále významnější kategorii tvoří open access časopisy, které svoje články čtenářům zveřejňují zdarma. V tomto seznamu je najdete označeny štítkem „open access“.

Kde indexovat UP časopisy? A jaké jsou nejváznamější databáze pro open acces časopisy, multioborové databáze či specializované databáze? Podívejte se na náš průběžně aktualizovaný přehled.

 

 

 

Cyrilometodějská teologická fakulta

Název publikace

Studia Theologica

Autoři

1212-8570 (print) / 2570-9798 (online)

Místo vydání

4× ročně

Rok vydání

print/online

Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999 ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult: CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, TF Trnavské univerzity v Bratislavě a KTF Karlovy Univerzity v Praze (od roku 2005). Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie atd., mnohé s mezioborovým přesahem (filozofie, psychologie, sociologie...).

studiatheologica.eu

WoS Scopus Open Access DOAJ

Lékařská fakulta

Název publikace

Biomedical Papers

Autoři

1213-8118 (print) / 1804-7521 (online)

Místo vydání

4× ročně

Rok vydání

print/online

IF: 1.000

Biomedical Papers je impaktovaný časopis Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahrnuje recenze a původní referáty vztahující se k biomedicínským vědním disciplínám.

biomed.papers.upol.cz

WoS Scopus Open Access DOAJ


Název publikace

Gnosis Medica

Autoři

1805-8434 (print)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print

Gnosis Medica je časopis zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj v morfologických, ale i klinických oborech.

gnosismedica.cz

 

Filozofická fakulta

Název publikace

Aither

Autoři

1803-7860 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Aither je odborný elektronický časopis zařazený do databáze ERIH+. Je vydáván Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR. Vychází dvakrát ročně. Každé čtvrté číslo je mezinárodní (International Issue) a jsou v něm publikovány cizojazyčné články (především v angličtině, ale i v němčině a francouzštině).

aither.upol.cz

Open Access Scopus


Název publikace

Bohemica Olomucensia

Autoři

1803-876X (print)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy. Bohemica Olomucensia jsou určena lingvistům a literárním vědcům, pracujícím v oboru bohemistiky i v dalších filologických oborech, a také studentům a zájemcům z řad laické veřejnosti.

bohemica.upol.cz

Open Access DOAJ


Název publikace

Czech and Slovak Journal of Humanities

Autoři

1805-3742 (print)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print

Interdisciplinární a srovnávací recenzovaný časopis, který se zaměřuje na různé obory humanitních věd, jako je historie, lingvistika, literatura, divadlo a film nebo kulturní antropologie. Časopis vychází v anglickém jazyce.

csjh.upol.cz


Název publikace

Dálný východ

Autoři

1805-1049 (print)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Časopis je periodikem katedry asijských studií a katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika. Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu, týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění. Vychází od roku 2011, dvakrát ročně.

kas.upol.cz/veda-a-vyzkum/casopisy/dalny-vychod/


Název publikace

Diskuze v psychologii

Autoři

2694-8338 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Časopis Diskuze v psychologii je recenzovaným odborným periodikem se zaměřením na oblast psychologie. Důraz je kladen na propojení výzkumu s praxí a praxe s výzkumem. Usilujeme o podnícení diskuze o uplatnitelnosti výsledků jak pro praxi psychologickou, tak pro výzkumnou. Důležitou součástí každého textu je pro nás propracovaná diskuze, zamyšlení nad metodologickými limity a formulování doporučení pro návazné studie.

diskuzevpsychologii.upol.cz

Open Access


Název publikace

e-Rhizome

Autoři

2571-242X (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

e-Rhizome je recenzovaný časopis, který se zaměřuje na vědecké studie z oblasti náboženství, společnosti, kultury atd. Hlavním cílem časopisu je zkoumat člověka a společnost z pohledu zmíněných disciplín. Jsou zde publikovány odborné články, recenze, komentáře, ale také zprávy týkající se důležitých událostí.

rhizome.upol.cz

Open Access


Název publikace

Historica Olomucensia

Autoři

2788-2640 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. Články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku. V roce 2023 došlo k výraznější změně ve vydávání časopisu. Od tohoto roku vychází pouze online, dvě čísla ročně - jedno česky, druhé anglicky.

historie.upol.cz

Open Access


Název publikace

Moravian Journal of Literature and Film

Autoři

1803-7720 (print)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print

Časopis se zaměřuje na literární a filmovou historii, kritiku a teorii. Touto oblastí se zabývá ve všech jazykových prostředí, z pohledu regionálního i globálního. Časopis vychází v angličtině a je recenzovaný.

moravianjournal.upol.cz


Název publikace

Musicologica Olomucensia

Autoři

2787-9186 (print) / 2787-9194 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Musicologica Olomucensia je recenzovaný časopis,který je určen odborné muzikologické veřejnosti. Prezentuje historické, teoretické a analytické studie, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Články jsou publikovány v anličtině, němčině, češtině nebo slovenštině.

musicologica.upol.cz

Open Access DOAJ


Název publikace

Romanica Olomucensia

Autoři

1803-4136 (print) / 2571-0966 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Recenzovaný časopis, který publikuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné lingvistické a literární studie z oblasti románských jazyků a literatury a z dějin a kultury románských zemí. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. Příspěvky důsledně procházejí nezávislým anonymním recenzním řízením.

romanica.upol.cz

Open Access Scopus DOAJ


Název publikace

Rossica Olomucensia

Autoři

0139-9268 (print), 1804-1434 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia: Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (původní stati tvoří 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

ff.upol.cz/ksl/.../rossica-olomucensia/


Název publikace

Transactions on Transport Sciences

Autoři

1802-9876 (online)

Místo vydání

3× ročně

Rok vydání

online

Časopis se zaměřuje na oblast dopravy a její bezpečnosti, a to převážně z pohledu společenských věd. Jedná se o interdisciplinární publikační platformu pro vědce, inženýry, psychology, sociology aj. Každý článek je posouzen dvěma recenzenty a je opatřen DOI. Časopis je vydáván v režimu open acces.

tots.upol.cz

Open Access Scopus DOAJ

Přírodovědecká fakulta

V rámci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v současnosti nevycházejí žádné odborné časopisy.

Pedagogická fakulta

Název publikace

Civilia

Autoři

1805-3963 (print) / 2336-3584 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

V časopisu jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

ksv.upol.cz/civilia


Název publikace

e-Pedagogium

Autoři

1213-7758 (print), 1213-7499 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

e-pedagogium.upol.cz

Open Access


Název publikace

Elementary Mathematics Education Journal

Autoři

2694-8133 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na výuku matematiky na základních školách, na inovace, výzkum a aktuální problémy v této oblasti. Časopis vznikl z iniciativy akademiků a výzkumníků ze zemí Višegrádské čtyřky, ale je otevřen všem expertům na danou problematiku.

emejournal.upol.cz

Open Access DOAJ


Název publikace

Journal of Exceptional People

Autoři

1805-4978 (print) / 1805-4986 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Recenzovaný časopis poskytuje výzkumné studie a texty o speciálním vzdělávání výjimečných lidí. Tato oblast se vztahuje na osoby se zdravotním postižením a na nadané osoby. Publikuje studie v oblasti vzdělávání, společenských věd (sociologie) a psychologie.

jep.upol.cz


Název publikace

Journal of Technology and Information Education

Autoři

1803-6805 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Recenzovaný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací vztahujících se k problematice technické výchovy, informační výchovy a didaktiky informatiky. 

jtie.upol.cz

DOAJ


Název publikace

Kultura, umění a výchova

Autoři

2336-1824 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem, vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Jde o webzin, tedy on-line časopis, dle myšlenky Open Access veřejně přístupný na internetové adrese kuv.upol.cz. Cílem časopisu je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Je určen především didaktikům expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejním pedagogům, teoretikům a historikům umění, pedagogům praktických uměleckých disciplín, ale i odborníkům působícím v oblasti muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. 

kuv.upol.cz


Název publikace

Magister

Autoři

1805-7152 (print) / 2571-1342 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Odborný recenzovaný časopis, který vznikl za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Slouží k publikování výsledků původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy.

kpv.upol.cz/magister

Open Access


Název publikace

Trendy ve vzdělávání

Autoři

1805-8949 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

online

Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education) je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis vznikl v roce 2008, je nezávislý a má periodicitu 2x ročně. Historicky vznikl časopis v souvislosti s konferencí, od roku 2012 je zcela autonomním časopisem přijímajícím články nezávisle na této konferenci a se samostatným recenzním řízením. Všechny články jsou recenzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků.

tvv-journal.upol.cz

Fakulta tělesné kultury

Název publikace

Acta Gymnica

Autoři

2336-4920 (online)

Místo vydání

průběžně

Rok vydání

online

Časopis se zaměřuje na prezentaci výzkumných studií a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jeho rozsah zahrnuje témata týkající se biomechaniky, fyziologie cvičení, fyzioterapie, somatometry, sportovní psychologie, sportovní přípravy, tělesné výchovy, veřejného zdraví a podobně. Časopis také vítá příspěvky, které představují výsledky interdisciplinárního výzkumu. 

gymnica.upol.cz

Scopus  Open Access DOAJ


Název publikace

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Autoři

1804-4204 (print) / 1804-4220 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Časopis je součástí projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacích, v nichž se FTK zavázala, že vytvoří ucelenou informaci o stavu pohybových aktivit dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý příspěvek v teoretické části je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Časopis v roce 2011 zařadila komise do své světové databáze EBSCO.

apa.upol.cz


Název publikace

Tělesná kultura

Autoři

1803-8360 (online)

Místo vydání

průběžně

Rok vydání

online

Recenzovaný časopis, zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Přináší především teoretické studie a výzkumné práce, týkající se filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie. 

telesnakultura.upol.cz

Open Access DOAJ

Právnická fakulta

Název publikace

Acta Iuridica Olomucensia

Autoři

1801-0288 (print) / 1805-9554 (online)

Místo vydání

3× ročně

Rok vydání

print/online

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem, které vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplín jurisprudence a všech právnických profesí. Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

acta.upol.cz


Název publikace

International and Comparative Law Review

Autoři

1213-8770 (print) / 2464-6601 (online)

Místo vydání

2× ročně

Rok vydání

print/online

Recenzovaný časopis, jehož cílem je reflektovat expertní výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i v právních řádech České republiky i dalších členských států Evropské unie. Zvláštní důraz je kladen na právní systémy zemí střední Evropy. 

ICLR

Open Access Scopus

Fakulta zdravotnických věd

V rámci Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci v současnosti nevycházejí žádné odborné časopisy.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)