Odborné časopisy na UP

Kvalitu odborných časopisů se snaží odrážet několik faktorů. Patří mezi ně především recenzní řízení (recenzované časopisy) a citovanost článků, vyjádřená tak zvaným impact faktorem (impaktované časopisy).

Impaktované časopisy shromažďují citační database Web of Knowledge či Scopus. Součástí Web of Knowledge jsou dva produkty: Web of Science (WoS) a Journal Citation Report (JCR). WoS je určen především pro vyhledávání citovanosti autorů.

Přehled impaktovaných časopisů nabízí database Journal Citation Report (JCR), která je rozdělena na část přírodní a technické obory (JCR Science Edition) a pro společensovědní obory (JCR Social Science Edition). Přehledy jsou zpracovávany jednou za rok.   

Přehled recenzovaných vědecko-odborných časopisů České republiky je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik, vydávaných v České republice, schválené Radou pro výzkum a vývoj České republiky. Je k dispozici na stránkách Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.

Impaktované časopisy

Biomedical Papers

Biomedical Papers je impaktovaný časopis Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahrnuje recenze a původní referáty vztahující se k biomedicínským vědním disciplínám.
www stránky

Recenzované časopisy

Acta Gymnica

Časopis se zaměřuje na prezentaci výzkumných studií a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jeho rozsah zahrnuje témata týkající se biomechaniky, fyziologie cvičení, fyzioterapie, somatometry, sportovní psychologie, sportovní přípravy, tělesné výchovy, veřejného zdraví a podobně. Časopis také vítá příspěvky, které představují výsledky interdisciplinárního výzkumu.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 4x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 2336-4912 (tisk), ISSN 2336-4920 (online)
 • Open Access
 • www.gymnica.upol.cz

Acta Iuridica Olomucensia

Acta Iuridica Olomucensia (AIO) jsou recenzovaným odborným právnickým periodikem zařazeným na seznam světové mezioborové databáze ERIH PLUS, který vydává Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci od přelomu roků 2005/2006. Posláním časopisu je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. AIO jsou multioborovým právnickým časopisem pokrývajícím problematiku všech disciplin jurisprudence a všech právnických profesí. Cílem redakce, která ctí pluralitu názorů, je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů. Proto jsou AIO vydávány jako vícejazyčný časopis akceptující a uveřejňující viagra pas cher příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 3x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ, AJ
 • ISSN 1801-0288 (tisk), ISSN 1805-9554 (online)
 • Open Access, databáze CEEOL, Codexis
 • acta.upol.cz

Acta Universitatis Palackinae Olomucensis Geographica

Odborný recenzovaný časopis, zveřejňuje články, které prezentují původní práce z oblastí fyzické a humánní geografie, a dále výzkumné zprávy včetně krátkých sdělení a knižních recenzí. Články se zabývají teoretickými otázkami geografie, empirickými analýzami, případovými a aplikačními studiemi. Články musí vycházet z teoreticko-metodologické báze podpořené relevantní literaturou. Časopis nemá specifické regionální vymezení, určitá pozornost je ovšem věnována výzkumu v zemích střední Evropy. Příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými posuzovateli a recenzní řízení je anonymní.

Aither

Aither je odborný elektronický časopis zařazený do databáze ERIH+. Aither je vydávan Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ, NJ, FJ
 • ISSN 1803-7860 (online)
 • Open Access
 • aither.eu

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

Časopis je součástí projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacích, v nichž se FTK zavázala, že vytvoří ucelenou informaci o stavu pohybových aktivit dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý příspěvek v teoretické části je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Časopis v roce 2011 zařadila komise do své světové databáze EBSCO.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: ČJ
 • ISSN 1804-4204 (tisk),  ISSN 1804-4220 (online)
 • Open Access
 • apa.upol.cz/novinky-apa

Bohemica Olomucensia

Odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy. Bohemica Olomucensia jsou určena lingvistům a literárním vědcům, pracujícím v oboru bohemistiky i v dalších filologických oborech, a také studentům a zájemcům z řad laické veřejnosti.

Civilia

Časopis vycházející od roku 2010, v němž jsou publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN 1805-3963 (tisk) ISSN 2336-3584 (online)
 • Open Access
 • ksv.upol.cz/civilia

Czech and Slovak Journal of Humanities

Interdisciplinární a srovnávací recenzovaný časopis.

 • Vychází tiskem
 • Periodicita: 3x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 1805-3742 (tisk)
 • csjh.upol.cz

Dálný východ

Časopis je periodikem katedry asijských studií a katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika. Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu, týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění. Vychází od roku 2011, dvakrát ročně.

Development, Environment and Foresight

Časopis prezentuje odborné články týkající se environmentálních a rozvojových studií.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 2336-6613 (tisk), ISSN 2336-6621 (online)
 • Open Access
 • def-journal.eu/index.php/def

Diskuze v psychologii

Časopis Diskuze v psychologii je recenzovaným odborným periodikem se zaměřením na oblast psychologie. Důraz je kladen na propojení výzkumu s praxí a praxe s výzkumem. Usilujeme o podnícení diskuze o uplatnitelnosti výsledků jak pro praxi psychologickou, tak pro výzkumnou. Důležitou součástí každého textu je pro nás propracovaná diskuze, zamyšlení nad metodologickými limity a formulování doporučení pro návazné studie.

Elementary Mathematics Education Journal

Časopis Elementary Mathematics Education Journal vytváří prostor k publikování a k diskusi o problémech z oblasti elementární matematiky, inovací a výzkumů v pregraduální přípravě učitelů matematiky základní školy i předškolního vzdělávání, současných trendů i problémů výuky matematiky, hodnocení a evaluace ve výuce matematiky, implementace a využívání digitálních technologií v matematickém vzdělávání, psychologických aspektů matematického vzělávání a realizovaných výzkumných šetření v rámci matematického vzdělávání.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 2694-8133 (online)
 • Open Access
 • emejournal.upol.cz

e-Pedagogium

Časopis e-Pedagogium je nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací. Redakce vítá všechny rukopisy, které obsahově odpovídají vymezeným oblastem. Časopis vychází čtyřikrát ročně v elektronické formě na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci, a to ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických. V tištěné podobě je vydáván prostřednictvím Vydavatelství UP v Olomouci, které zajišťuje prodej tištěné verze.

e-Rhizome

e-Rhizome is an online scholarly, peer-reviewed journal focusing on the academic study of religion, society, culture and cognition. It covers a diversity of phenomena of the past as well as of the present based on empirical, source-based and experimental research. The main goal of the journal is to study human and society from the point of view of various disciplines such as religious studies, sociology, anthropology, historiography, and cognitive sciences. Another aim is to create a platform for international scholarly network and exchange, to promote research and polemics across disciplines, from humanities to natural sciences. The journal publishes research articles, review articles, book reviews, comments and discussion, and announces news about important events.
Journal e-Rhizome is based on the postulate that (post)modern society can be characterized by multiplicity of social interconnections, enormous variability of individual behavior, nomadic way of life and rhizomatic concept of thinking.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 2571-242X (online)
 • Open Access
 • www.e-rhizome.upol.cz

Fottea

Fottea je časopis České algologické společnosti (dříve bulletin Czech Phycology). Jsou zde publikovány články zaměřené na všechny oblasti ekologie, fyziologie, biochemie, sytemizace a užití řas a sinic.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 1802-5439 (tisk), ISSN 1805-4927 (online)
 • Open Access
 • fottea.czechphycology.cz

Gnosis Medica

Časopis zaměřený zejména na stále se rozšiřující interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů. Tento odborný časopis by rád splňoval požadavky moderního, dynamického média, schopného reflektovat aktuální problematiku a vývoj v morfologických, ale i klinických oborech.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 4x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ
 • ISSN 1805-8434 (tisk), online bez ISSN
 • Open Access
 • www.gnosismedica.cz

Historica Olomucensia - Sborník historický

Recenzovaný časopis uveřejňuje především odborné články z oboru historie, v druhé části pak zprávy věnované činnosti Katedry historie FF UP a jejích vědeckých a dokumentačních pracovišť, Kabinetu regionálních dějin a Centra pro československá exilová studia. Všechny články mají připojeno resumé v anglickém jazyce. Součástí druhého oddílu jsou i příspěvky k významným životním jubileím členů katedry, nekrology, zprávy o konferencích a studentských soutěžích v oboru historie, recenze. V závěru časopisu se nacházejí anotace článků a informace o jejich autorech, rovněž v angličtině. Časopis přijímá české i cizojazyčné příspěvky a je otevřený široké vědecké obci, včetně studentů. Jeho články jsou písemně posuzovány dvěma nezávislými odborníky, specialisty v problematice příspěvku.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN 1803-9561 (tisk), online bez ISSN
 • Open Access
 • www.historie.upol.cz/ho.php

International and Comparative Law Review

Recenzovaný časopis, jehož cílem je reflektovat expertní výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i v právních řádech České republiky i dalších členských států Evropské unie. Zvláštní důraz je kladen na právní systémy zemí střední Evropy.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ, Nj, FJ
 • ISSN 1213-8770 (tisk) ISSN 2464-6601 (online)
 • Open Access
 • iclr.upol.cz

Jazyk – Literatura – Komunikace

Jazyk – Literatura – Komunikace je recenzovaný časopis v elektronické podobě, který vznikl při Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na počátku roku 2012. Je koncipován jako otevřený, volně a průběžně doplňovatelný a ovšemže také strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata z oblasti humanitních studií. Časopis má půlroční periodicitu: ze všech postupně nashromážděných příspěvků bude vždy v červnu a listopadu každého kalendářního roku vytvořen korpus časopiseckého vydání tak, aby každé uzavřené číslo obsahovalo pouze texty, které prošly recenzním řízením a byly garantovány redakční radou časopisu.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: ČJ
 • ISSN 1805-689X (online)
 • Open Access
 • jlk.upol.cz

Journal of Exceptional People

Recenzovaný časopis poskytuje výzkumné studie a texty o speciálním vzdělávání výjimečných lidí. Tato oblast se vztahuje na osoby se zdravotním postižením a na nadané osoby. Publikuje studie v oblasti vzdělávání, společenských věd (sociologie) a psychologie.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 1805-4986 (tisk),  ISSN 1805-4978 (online)
 • Open Access
 • www.jep.upol.cz

Journal of Technology and Information Education

Recenzovaný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací vztahujících se k problematice technické výchovy, informační výchovy a didaktiky informatiky. 

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN: 1803-537X/1803-6805
 • www.jtie.upol.cz

Kultura, umění a výchova

Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem, vycházejícím dvakrát ročně v českém či slovenském jazyce. Jde o webzin, tedy on-line časopis, dle myšlenky Open Access[1] veřejně přístupný na internetové adrese http://kuv.upol.cz. Časopis vznikl v roce 2013 a jeho garantem je Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem časopisu je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál. Je určen především didaktikům expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy), muzejním pedagogům, teoretikům a historikům umění, pedagogům praktických uměleckých disciplín, ale i odborníkům působícím v oblasti muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií, kulturní antropologie ad. Články mohou reflektovat nejširší kulturně antropologické či sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ
 • ISSN 2336-1824 (online)
 • Open Access
 • www.kuv.upol.cz

Magister

Odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 2013. Snahou periodika je prezentovat současný výzkum v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Chceme umožnit publikovat výsledky původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy. Filosofií poslání časopisu je pravidelně shromažďovat informace a konstruovat výsledky empirického zkoumání, jejichž výstupem by měla být analýza návaznosti poznatkové linie.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN 1805-7152 (tisk), 2571-1342 (online)
 • Open Access
 • kpv.upol.cz/magister.php

Moravian Journal of Literature and Film

Časopis se zaměřuje na literární a filmovou historii, kritiku a teorii. Touto oblastí se zabývá ve všech jazykových prostředí, z pohledu regionálního i globálního. Časopis vychází v angličtině a je recenzovaný.

Musicologica Olomucensia

Musicologica Olomucensia je recenzovaný časopis,který je určen odborné muzikologické veřejnosti. Prezentuje historické, teoretické a analytické studie, které jsou výsledkem vědeckého výzkumu. Články jsou publikovány v anličtině, němčině, češtině nebo slovenštině.

Profese online

Recenzovaný multioborový vědecký časopis publikující příspěvky z oborů ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, antropologie, psychologie, sociologie, radiologická asistence, zdravotnické záchranářství, specializace ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče a rozvoj teoretické báze všech zdravotnických oborů.
Periodikum vydává Fakulta zdravotnických věd UP za podpory Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, vychází 2x ročně (duben, říjen) v elektronické formě česky s anglickým překladem abstraktů a klíčových slov a od roku 2012 i v plné anglické verzi.
Časopis je indexován v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) Národní lékařské knihovny České republiky a zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky a od prosince roku 2015 je indexován v databázi Index Copernicus.
Časopis poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu – všechny publikované články jsou zdarma k dispozici ve formátu PDF.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: ČJ, AJ, NJ
 • ISSN 1803-4330 (online)
 • Open Access
 • profeseonline.upol.cz

Romanica Olomucensia

Recenzovaný časopis, který publikuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné lingvistické a literární studie z oblasti románských jazyků a literatury a z dějin a kultury románských zemí. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN 1803-4136 (tisk), online bez ISSN
 • Open Access
 • romanica.upol.cz

Rossica Olomucensia

Odborný recenzovaný neimpaktovaný časopis Rossica Olomucensia - Časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky Filozofické fakulty UP v Olomouci. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

Studia Theologica

Studia theologica je recenzovaný odborný teologický čtvrtletník vydávaný od roku 1999. Obsahem časopisu jsou studie a články z všech hlavních teologických disciplín, jako biblická teologie, systematická teologie, pastorální teologie, náboženská výchova, ekumenická teologie, církevní dějiny atd. Mnohé z nich navíc sledují interdisciplinární pohled a dotýkají se tak náboženských, filosofických, psychologických, sociologických a kulturních věd.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 4x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ
 • ISSN 1212-8570 (tisk), ISSN 2570-9798 (online)
 • Open Access
 • www.studiatheologica.eu

Tělesná kultura

Recenzovaný časopis, zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Přináší především teoretické studie a výzkumné práce, týkající se filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie.

 • Vychází tiskem i online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: ČJ, SJ
 • ISSN 1211-6521 (tisk), ISSN 1803-8360 (online)
 • Open Access
 • telesnakultura.upol.cz

Transactions on Transport Sciences

Časopis se zaměřuje na oblast dopravy a její bezpečnosti, a to převážně z pohledu společenských věd. Jedná se o interdisciplinární publikační platformu pro vědce, inženýry, psychology, sociology aj. Každý článek je posouzen dvěma recenzenty a je opatřen DOI. Časopis je vydáván v režimu open acces.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: AJ
 • ISSN 1802-9876 (online)
 • tots.upol.cz

Trendy ve vzdělávání

Časopis Trendy ve vzdělávání (Trends in Education) je recenzovaným vědecko-odborným časopisem, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací. Publikovány jsou články českých i zahraničních autorů v anglickém, českém, slovenském, německém a polském jazyce. Časopis vznikl v roce 2008, je nezávislý a má periodicitu 1x ročně. Historicky vznikl časopis v souvislosti s konferencí, od roku 2012 je zcela autonomním časopisem přijímajícím články nezávisle na této konferenci a se samostatným recenzním řízením. V roce 2018 byla periodicita rozšířena na 2x ročně.Všechny články jsou recenzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty. Články jsou posuzovány recenzenty z jiných pracovišť, než pocházejí autoři článků.

 • Vychází online
 • Periodicita: 2x ročně
 • Jazyk: vícejazyčně
 • ISSN 1805-8949 (pouze online)
 • Open Access
 • tvv-journal.upol.cz