Vědecká rada

Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP.

Kompetence VR UP:

 • projednává dlouhodobý záměr UP
 • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP
 • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky
 • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení
 • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“)
 • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor

Členové Vědecké rady UP

Funkční období od 8. 2. 2018 do 31. 1. 2022

Interní členové Vědecké rady UP:

 1. prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. - rektor UP, gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství
 2. prof. Dr hab. RNDr. Jan Andres, DSc. - PřF UP, matematika, matematická analýza;  OV IA: Matematika
 3. prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. - PřF UP, geologické vědy, geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi
 4. prof. RNDr. Radim Bělohlávek, Ph.D., DSc. - PřF UP, informatika a kybernetika; OV IA: Informatika
 5. Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. - FF UP, pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
 6. prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. - PřF UP, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
 7. prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. - PřF UP, analytická chemie, biochemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
 8. prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc. - FF UP, národohospodářství, ekonomie; OV IA: Ekonomické obory
 9. doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. - LF UP, onkologie; OV IA: Všeobecné lékařství
 10. prof. Mgr. Radomír Halaš, Dr. - PřF UP, algebra a geometrie;  OV IA: Matematika
 11. prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. - LF UP, chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství
 12. prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC - PřF UP, fyzikální chemie; OV IA: Chemie
 13. prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. - PřF UP, optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
 14. doc. Vít Hušek, Th.D. - CMTF UP, teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie
 15. prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr. - FTK UP, kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
 16. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. - FF UP, muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře
 17. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D. - děkan PřF UP, biofyzika; OV IA: Fyzika
 18. prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., MA. - FF UP, historie, politologie; OV IA: Politické vědy
 19. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. - děkanka PdF UP, speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
 20. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. - FF UP, sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie
 21. doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. - CMTF UP, pedagogika, andragogika, sociální práce; OV IA: Sociální práce
 22. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. - děkan FF UP, dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie
 23. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. - děkan PF UP, právo Evropské unie; OV IA: Právo 
 24. Mgr. Michal Šafář, Ph.D. - děkan FTK UP, kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
 25. prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. - děkan CMTF UP, klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie
 26. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - prorektorka VaV UP, LF UP, lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie
 27. doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA - FZV UP, radiologie, zobrazovací metody v radiologii, radiologické asistenci; OV IA: Zdravotnické obory
 28. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - PřF UP, fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi
 29. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - děkan LF UP, vnitřní nemoci, nefrologie; OV IA: Všeobecné lékařství
 30. prof. RNDr. Radek Zbořil, Ph.D. - PřF UP, fyzikální chemie; OV IA: Chemie

Externí členové:

 1. doc. PhDr. Emil Aslan (Souleimanov-pen name), Ph.D. - FSV UK, mezinárodní vztahy, mezinárodní teritoriální studia; OV IA: Politické vědy
 2. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. - rektor MU, neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství
 3. prof. Miloš Havelka, CSc. - FHS UK, filozofie, dějiny politického myšlení, idejí a filosofie, historická sociologie, sociologie náboženství; OV IA: Sociologie
 4. PhDr. Eva Kowalská, DrSc. - Historický ústav SAV, historie - slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
 5. doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. - PF MU, právo Evropské unie, světové hospodářské právo, zdravotnické právo; OV IA: Právo
 6. prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. - FF MU, dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
 7. prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. - TF JU v Českých Budějovicích, systematická teologie, filozofie, aplikovaná a krajinná ekologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie
 8. prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - rektor UPa, fyzikální chemie; OV IA: Chemie
 9. doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. - děkan PdF MU, pedagogika, psychologie; OV IA: Neučitelská pedagogika
 10. prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková - FAME UTB, management a ekonomika podniku, podniková ekonomika a management; OV IA: Ekonomické obory
 11. prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. - FF MU, andragogika, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika; OV IA: Učitelství
 12. prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. -  FF UPa, pedagogika, dějiny pedagogiky; OV IA: Učitelství
 13. prof. RNDr. Václav Snášel, CSc. - rektor VŠB - Technické Univerzity v Ostravě, informatika; OV IA: Informatika
 14. prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. - FSS MU, vývojová psychologie, sociální psychologie;  OV IA: Mediální a komunikační studia
 15. prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr.h.c. FPF - SU v Opavě, volné a užité umění, výtvarné umění - fotografie; OV IA: Mediální a komunikační studia + OV IA: Vědy o umění a kultuře
 16. prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. - ZSF JU v Českých Budějovicích, ošetřovatelství; OV IA: Zdravotnické obory
 17. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. - předsedkyně AV ČR, anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí