Vědecká rada

Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP.

Kompetence VR UP:

  • projednává dlouhodobý záměr UP
  • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP
  • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky
  • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení
  • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“)
  • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor

Členové Vědecké rady UP

Předseda:                                    
1.   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.; rektor UP; gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství

Interní členové:                               
2.   prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.; PřF UP; matematika;  OV IA: Matematika            
3.   prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; PřF UP; geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi            
4.   prof. RNDr. Dr. Radim Bělohlávek, DSc.; PřF UP; informatika a kybernetika; OV IA: Informatika        
5.   prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.; FF UP; pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
6.   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; LF UP; chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
7.   prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.; PřF UP; optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
8.   doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D.; CMTF UP; teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie        
9.   prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
10. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.; LF UP; lékařská biofyzika; OV IA: Fyzika                
11. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.; FF UP; muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře        
12. doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D.; děkan PřF UP; biofyzika; OV IA: Fyzika                
13. prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, Ph.D., MA.; FF UP; historie, politologie; OV IA: Historické vědy + OV IA: Politické vědy
14. prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.; děkanka PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika    
15. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; FF UP; sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie            
16. prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.; FF UP; filozofie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie        
17. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.; CATRIN UP; fyzikální chemie, nanotechnologie; OV IA: Chemie    
18. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.; děkan FF UP; dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie
19. doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
20. doc. Mgr. Lucie Plíhalová; Ph.D.; PřF UP; anorganická chemie, chemická biologie, zemědělská chemie; OV IA: Chemie
21. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.; děkan PF UP; právo Evropské unie; OV IA: Právo        
22. Mgr. Michal Šafář, Ph.D.; děkan FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
23. prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Učitelství                
24. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Vědy o umění a kultuře            
25. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.; děkan CMTF UP; klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie    
26. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.; LF UP; lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie        
27. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.; děkan FZV UP; sociální lékařství, ekonomika a řízení zdravotnictví; OV IA: Zdravotnické obory
28. prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.; PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika    
29. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; PřF UP; fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi         
30. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.; děkan LF UP; vnitřní nemoci, nefrologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
31. doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.; FF UP; dějiny výtvarných umění; OV IA: Vědy o umění a kultuře    

Externí členové:
1.  prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.; děkan FSS MU v Brně; politologie; OV IA: Politické vědy
2.  prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; rektor MU; neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
3.  prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; FI MU; informatika; OV IA: Informatika
4.  prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.; PdF MU; pedagogika; OV IA: Učitelství
5.  Mgr. Anna Jenčová, DrSc.; Matematický ústav SAV; matematika; OV IA: Matematika
6.  prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.; MFF UK; fyzika kondenzovaných látek; OV IA: Fyzika
7.  prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.; PřF MU; environmentální chemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
8.  PhDr. Eva Kowalská, DrSc.; Historický ústav SAV, historie – slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
9.  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.; rektorka Univerzity obrany; fyzikální chemie; infekční biologie; klinická imunologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
10.  prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.; FF MU; dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
11.  Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; ÚPT AV ČR; elektronika a vakuová technika; OV IA: Fyzika
12.  doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.; FSS MU Brno, sociologie; OV IA: Sociologie
13.  doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.; PF MU, občanské právo; OV IA: Právo
14.  prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.; PdF UK v Bratislavě; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
15.  prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.; předsedkyně AV ČR; anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
16.  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.; PdF UK v Bratislavě; teorie vyučování matematiky, předškolnía elementární pedagogika; OV IA: Učitelství

(OV IA: oblast vzdělávání - institucionální akreditace)