Doktorské studium

Doktorský studijní program představuje nejvyšší stupeň vysokoškolského vzdělání. Je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Univerzita Palackého nabízí studium ve více 130 studijních programech včetně dvanácti v anglickém jazyce.

Doktorské studium je tříleté nebo čtyřleté. Probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a řídí se příslušnými ustanoveními zákona o vysokých školách a vnitřními normami Univerzity Palackého. Je ukončeno úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce, kterou má student prokázat schopnost samostatně vědecky pracovat. Absolventům se přiznává akademický titul „doktor“.