Významné grantové projekty

Projekty a granty motivují naše pracovníky v jejich vědecké práci a jsou významnou složkou financování Univerzity Palackého. Na řešení 273 projektů UP získala v roce 2020 celkem 398 049 tisíc korun. Stejně jako v předešlých letech má UP největší počet projektů u Grantové agentury ČR (GA ČR).

OP VVV Excelentní výzkum

Sinofonní příhraničí - Interakce na okraji

Projekt, podpořený v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, usiluje o komplexní chápání Číny. Toho chce docílit analýzou průniku sousedských vztahů, zohledněním historického vývoje a geopolitického zájmu ve všech regionech. V jeho rámci vznikne mimo jiné excelentní výzkumné centrum, které kromě jazykové a počítačové laboratoře pro zpracování velkých dat zahrne i laboratoř materiální kultury. Výzkumný tým je výrazně mezinárodní a je založen na spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami např. Univerzita v Cambridge, Univerzita George Washingtona ve Washingtonu, Humboldtova univerzita v Berlíně, antropologické Museum Quai de Branly v Paříži, Ruská akademie věd a dalších šest zahraničních institucí.

www.sinofon.cz

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH), které je od od roku 2020 součástí Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) UP,  uspělo v grantové výzvě Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. S projektem nazvaným Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje obsadilo mezi 15 nejlepšími sedmou pozici. Projekt byl zahájen v roce 2018, v průběhu pěti letech mohou řešitelé  počítat s finanční podporou 361 milionů korun. Peníze jsou určené na podporu výzkumu v oblasti biotechnologií, umožní také pořízení nových přístrojů, přijetí vědeckých posil a spolupráci s vědeckými pracovišti v zahraničí.

Další informace o projektu

Nanotechnologie pro budoucnost

Projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, nyní součásti Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) UP, z grantové výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání počítá s vývojem nanotechnologií se zásadním společenským dopadem v oblastech zlepšení kvality životního prostředí, lidského zdraví i obnovitelných energetických zdrojů. Vědci také vyvíjejí nové superfunkční materiály s unikátními magnetickými, optickými a katalytickými vlastnostmi pro využití při čištění vod, ochraně životního prostředí, produkci a uchování vodíkové energie nebo v biomedicíně.

Další informace o projektu

OP VVV - Excelentní týmy

Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie

Cílem projektu je přispět k významnému pokroku ve vývoji technologií, které umožní účinné štěpení molekul vody a získání vodíku coby významného udržitelného zdroje energie. Vývojem takzvaných hybridních nanomateriálů, které jsou schopny vodu rozkládat za pomoci slunečního záření, se zabývá tým vědců z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN) UP vedený světově respektovaným vědcem v oblasti materiálové chemie, fotoelektrochemie a obnovitelné energie Patrikem Schmukim. Na řešení projektu spolupracují například výzkumníci z USA, Dánska, Švýcarska, Francie nebo Jižní Koreje. V Olomouci se část vědců věnuje materiálovému výzkumu, část se zaměřuje na aplikace ve fotoelektrochemii a obnovitelných zdrojích energie.

Další informace o projektu

OP VVV Předaplikační výzkum pro ITI

OA ITI - ARTECA: Pokročilé fyzikálně-chemické metody ve výzkumu a ochraně kulturního a uměleckého dědictví

Cílem projektu je provádění analýz materiálů z historických děl pomocí fyzikálně-chemických metod, při uplatnění nových postupů a technologií. Záměrem je získat komplexní informaci a poskytnout ji následně historikům umění, kteří budou moci posuzovat nejen obsahovou, ale i materiální stránku díla. Všechny tyto informace poodhalí dávné umělecké technické postupy a následně povedou i ke zlepšení péče o památky a umělecká díla. Jedinečný způsob výzkumu a ochrany kulturního a uměleckého dědictví propojí historiky umění, chemiky a fyziky do jednoho výzkumného týmu. Cílem projektu je vývoj nových metod a technik, potenciál projektu však není pouze vědecko-výzkumný. Výsledky budou přenositelné do praxe, propojení několika oborů přinese nový pohled a bude využitelné i pro ochranu památek. Partnery projektu jsou Národní památkový ústav a Muzeum umění Olomouc. Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment), jehož cílem je přispět k rozvoji Olomoucké aglomerace. 

Další informace o projektu

Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

Hlavním smyslem projektu je posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi. Díky dotaci ve výši 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) se výzkumníci zabývají vývojem nových technologií využitelných například v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí nebo v medicíně. Výsledky mají přispět i k rozvoji Olomoucké aglomerace.

Další informace o projektu

GAČR EXPRO

Observance Reconsidered: Uses and Abuses of the Reform (Individuals, Institutions, Society)

Projekt je zaměřen na kontrasty a paralely mezi katolickou reformou a počáteční fází rodící se evropské reformace. V českých zemích a okolních oblastech bude tento úkol plněn kritickými edicemi a analytickými studiemi vydávaných pramenů. Tento přístup vytvoří základ pro interpretační studie, které se zaměří na městské komunity a přijetí obecných reformních myšlenek v místním prostředí. Na základě dříve nevydaného materiálu představí projekt mnohotvárný a často problematický vývoj vedoucí k raně-novověkému rozdělení západního křesťanstva. Řešitel: doc. Mgr. Antonín Kalous M.A., Ph.D., katedra historie FF UP, spoluřešitelka: doc. Mgr. Petra Mutlová M.A., Ph.D., FF MU

Další nformace o projektu

ERC Consolidator

Dvoudimenzionální chemie směrem ke grafenovým derivátům

Fyzikální chemik Michal Otyepka získal pro Univerzitu Palackého vůbec první grant Evropské výzkumné rady.  Jeho cílem je pochopit chemická pravidla dvojrozměrného světa uhlíkových materiálů, zejména fluorografenu, a následně tyto znalosti využít při vývoji nových grafenových derivátů s požadovanými vlastnostmi pro aplikace v oblasti senzoriky, elektroniky a spintroniky či pro ukládání energie v takzvaných superkondenzátorech.

Další informace o projektu

HORIZONT 2020

Chinese Intelligent Language Learning (CHILL) - Using Grammar Engineering Models for Automated Error Detection

H2020: Marie Skłodowska-Curie (subprogram Individual Fellowship)

Projekt CHILL vytvoří vysoce přesný výpočetní systém pro detekci chyb pro mandarínskou čínštinu, který diagnostikuje jazykový zdroj gramatických chyb a využívá tyto informace k poskytování opravné zpětné vazby studentům. Akce využívá odborných znalostí žadatele v oblasti výpočetní lingvistiky a jejich vzdělávacích aplikací a opírá se o odborné znalosti supervisora v čínské syntaxi. Akce zahrnuje hloubkovou syntaktickou analýzu a výpočetní implementaci struktury mandarínských podstatných frází a souvisejících běžných chyb. Důraz bude kladen na kvantifikaci, referenci, kognitivní stav a modifikaci. Akce bude využívat dobře podložené mezioborové metodiky založené na datech, integrující standardní metodiky pro formální lingvistickou analýzu a metodiky pro vývoj softwaru z oblasti informatiky.

Řešitel: De Passos Morgado Da Costa Luis Guilherme, MSCA fellow, Katedra asijských studií, FF UP
Supervisor: Doc. Joanna Ut-seong Sio, Ph.D., Katedra asijských studií, FF UP

Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment

Tříletý projekt s dotací zhruba 19 milionů korun umožní vědcům z Univerzity Palackého, Consiglio Nazionale delle Ricerche v Itálii a National University of Ireland Maynooth vybudovat platformu pro mezinárodní spolupráci při výzkumu cílené léčby osteosarkomu, tedy zhoubného onemocnění kosti, a výrazně zvýší jejich šance uspět v dalších evropských projektových výzvách. Vznik mezinárodního konsorcia je jednou z podmínek pro získání velkých grantů H2020.

Zúčastněné instituce spojuje snaha pokročit ve výzkumu léčby osteosarkomu, který je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním kosti a nejvíce postihuje dospívající děti. Vedle vlastního výzkumu jde v projektu o podporu vzájemné spolupráce. K budování výzkumného klastru přispějí také semináře, workshopy a výměnné stáže pro doktorandy, kteří se stanou důležitou součástí budované výzkumné sítě.

Stránky projektu: 

Nano4Tarmed – Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment

TRANS.ARCH: Archives in Transition: Collective Memories and Subaltern Uses

Marie Skłodowska-Curie (subprogram Research and Innovation Staff Exchange)
Cílem projektu je zmapovat, jak nové digitální technologie a postmoderní rozpad velkých vyprávění spolu se vznikem nových teoretických přístupů jako postkoloniální studia či queer studies vedly k proměnám chápání archívu. Zároveň si badatelé kladou otázku, jak nejrůznější skupiny osob, ať už jde o potomky původních obyvatel Ameriky, oběti latinskoamerických diktatur, migranty, či sexuální menšiny, užívají archívy k uplatňování svých práv. Grant koordinuje doc. Daniel Nemrava z Katedry romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi devět partnerských univerzit patří jak ty evropské (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Università degli Studi Roma Tre, Universidad de Sevilla, Universitat de Valencia), tak i ty v Latinské Americe (Universidad Nacional de Tres de Febrero, Universidad Nacional del Litoral, Pontificia Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Javeriana).

Early Modern Evangelization of China: The Franciscan Mission and its Theory

Marie Skłodowska-Curie (subprogram Individual Fellowship)
Projekt je zaměřen na studium evangelizační strategie františkánů v Číně během 17. století. Cílem je výzkum  konfrontace specifického františkánského pojetí zbožnosti s osobitou kulturou tohoto impéria a jeho náboženskými a duchovními tradicemi.
Řešitelka: Dr. Mgr. Iveta Nakládalová, key researcher Sinophone Borderlands – interaction at the Edges, katedra romanistiky FF UP.

Další projekty

Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment

Tříletý projekt s dotací zhruba 19 milionů korun umožní vědcům z Univerzity Palackého, Consiglio Nazionale delle Ricerche v Itálii a National University of Ireland Maynooth vybudovat platformu pro mezinárodní spolupráci při výzkumu cílené léčby osteosarkomu, tedy zhoubného onemocnění kosti, a výrazně zvýší jejich šance uspět v dalších evropských projektových výzvách. Vznik mezinárodního konsorcia je jednou z podmínek pro získání velkých grantů H2020. 
Zúčastněné instituce spojuje snaha pokročit ve výzkumu léčby osteosarkomu, který je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním kosti a nejvíce postihuje dospívající děti. Vedle vlastního výzkumu jde v projektu o podporu vzájemné spolupráce. K budování výzkumného klastru přispějí také semináře, workshopy a výměnné stáže pro doktorandy, kteří se stanou důležitou součástí budované výzkumné sítě.

Další informace o projektu

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)