Projekty a granty

Pro Univerzitu Palackého jsou projekty a granty nejen motorem vědeckého bádání, ale také významnou složkou jejího financování. Z 224 projektů plynulo v roce 2014 pro Univerzitu Palackého 290 569 tisíc korun, účelová podpora se oproti roku 2013 zvýšila o 50 milionů korun. Největší počet grantů má univerzita u Grantové agentury ČR, významné jsou také počty projektů u ministerstva školství nebo ministerstva zdravotnictví. Kromě fakulty zdravotnických věd mají projekty účelové podpory všechny fakulty Univerzity Palackého.

Nejvýznamnější grantové projekty

Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií

Posílení výzkumu nanotechnologií a biotechnologií v předaplikační fázi, tedy před jejich uplatněním v praxi, je hlavním smyslem společného projektu dvou vědeckých center Univerzity Palackého v Olomouci – Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Díky dotaci ve výši 125,8 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) se výzkumníci zabývají vývojem nových technologií využitelných například v zemědělství, potravinářství, při ochraně životního prostředí nebo v medicíně. Výsledky mají přispět i k rozvoji Olomoucké aglomerace.

Více na www.cr-hana.eu

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) uspělo v grantové výzvě Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. S projektem nazvaným Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje obsadilo mezi 15 nejlepšími sedmou pozici. V příštích pěti letech proto může počítat s finanční podporou 361 milionů korun. Peníze jsou určené na podporu výzkumu v oblasti biotechnologií, umožní také pořízení nových přístrojů, přijetí vědeckých posil a spolupráci s vědeckými pracovišti v zahraničí.

Více

Nanotechnologie pro budoucnost

Projekt Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů  z grantové výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání počítá s vývojem nanotechnologií se zásadním společenským dopadem v oblastech zlepšení kvality životního prostředí, lidského zdraví i obnovitelných energetických zdrojů. Vědci budou také vyvíjet nové superfunkční materiálů s unikátními magnetickými, optickými a katalytickými vlastnostmi pro využití při čištění vod, ochraně životního prostředí, produkci a uchování vodíkové energie nebo v biomedicíně.

Více

Podpora udržitelnosti Ústavu molekulární a translační medicíny

Hlavním cílem největšího projektu lékařské fakulty je podpořit a dále rozšířit stávající infrastrukturu Ústavu molekulární a translační medicíny a integrovat jeho výzkumné pracovníky do mezinárodních výzkumných platforem. Chceme zlepšit spolupráci soukromého a veřejného sektoru ve výzkumu a dále posílit pozici tohoto ústavu jako špičkového vzdělávacího centra.
WWW projektu 

Pletivově a organelově specifická kompartmentace metabolismu a percepce cytokininů u kukuřice

Cílem tohoto projektu, řešeného na přírodovědecké fakultě, bylo prokázat lokalizaci vybraných proteinů metabolismu a percepce cytokininů s využitím konfokální a elektronové mikroskopie s imunodetekcí zlatem a třídění buněk pomocí laserové záchytné mikrodisekce.
WWW projektu 

Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Cílem projektu centra excelence je pomocí nejnovějších buněčných a molekulárních metod a na základě komplexního přístupu odhalit nebo vyloučit rizika spojená s užíváním přírodních látek obsažených v rozšířených potravních doplňcích.
WWW projektu 

Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu

Hlavním cílem  projektu je využít a posílit stávající expertní zkušenosti a dosáhnout kritického množství účastníků a zkušeností v oblasti výzkumu, vývoje, výroby, ochrany duševního vlastnictví, certifikace, transferu technologií a rozvoje podnikání pro vytvoření trhem řízené flexibilní národní sítě významných institucí v oblasti biomarkerů a molekulárních diagnostik.
WWW projektu

Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd

Záměrem projektu je ustavit Centrum NANOBIOWAT spojující kapacity tří akademických a šesti průmyslových subjektů za účelem vývoje a implementace ekologicky šetrných nanotechnologií a biotechnologií použitelných pro čištění a úpravu širokého spektra vod. Strategickým cílem projektu je, aby se Česká republika stala evropským lídrem v oblasti čištění a úpravy vod.
WWW projektu 

Centrum digitální optiky

Centrum sdružuje akademická pracoviště a průmyslové partnery zaměřené na optiku, termovizní techniku, vývoj a výrobu složitých zařízení a softwaru a vytváří silné high-tech konsorcium v oblasti digitální optiky. Projekt sleduje úzké propojení mezi pokročilými technologiemi, moderními optickými a fotonickými systémy a výkonnými digitálními metodami pro zpracování dat.
WWW projektu 

Historie a interpretace Bible

Cílem tohoto mezioborového projektu je přispět k objasnění procesu, v němž se biblické texty, které samy vznikaly pod vlivem dějinných okolností, staly významným formujícím vlivem při vzniku nových kulturních tradic.
WWW projektu