Vědecká rada

Členy Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci (VR UP) jsou významní představitelé oborů, v nichž Univerzita Palackého uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost. K jejím členům patří také osoby, které nejsou členy akademické obce UP. Členství je čestné a nezastupitelné. Pravidla zasedání a způsob jednání určuje Jednací řád VR UP.

Kompetence VR UP:

  • projednává dlouhodobý záměr UP
  • schvaluje rozvoj oborů uskutečňovaných na UP
  • navrhuje opatření pro rozvoj personálního zabezpečení oborů akademickými pracovníky
  • vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení
  • rozhoduje o udělování titulu „doctor honoris causa“ („Dr.h.c“)
  • vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor

Členové Vědecké rady UP

Předseda:                                    
1.   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.; rektor UP; gynekologie a porodnictví; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství + OV IA: Zdravotnické obory

Interní členové:                               
2.   prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc.; PřF UP; matematika;  OV IA: Matematika            
3.   prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.; PřF UP; geologie, geofyzika;  OV IA: Vědy o zemi        
4.   prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.; FF UP; pedagogická psychologie, klinická psychologie; OV IA: Psychologie
5.   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.; LF UP; chirurgie, onkochirurgie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
6.   prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.; PřF UP; optika a kvantová elektronika, optika a optoelektronika; OV IA: Fyzika
7.   doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D.; děkan CMTF UP; teologie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie 
8.   prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.; PřF UP; informatika; OV IA: Informatika    
9.   prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
10. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.; děkan LF UP; lékařská mikrobiologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství  11. prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.; LF UP; lékařská biofyzika; OV IA: Fyzika                
12. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.; FF UP; muzikologie; OV IA: Vědy o umění a kultuře        
13. prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, Ph.D., MA.; FF UP; historie, politologie; OV IA: Historické vědy + OV IA: Politické vědy  14. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.; FF UP; sociologie, filozofie; OV IA: Sociologie
15.  prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.; FF UP; filozofie; OV IA: Filozofie, religionistika a teologie           
16. prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.; CATRIN UP; fyzikální chemie, nanotechnologie; OV IA: Chemie        
17. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.; FF UP; dějiny slovanských literatur, dějiny české, polské a ruské literatury; OV IA: Filologie    
18. prof. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.; FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie
19. doc. Mgr. Lucie Plíhalová; Ph.D.; PřF UP; anorganická chemie, chemická biologie, zemědělská chemie; OV IA: Chemie    
20. doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D.; děkan PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
21. doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.; děkan PF UP; právo Evropské unie; OV IA: Právo        
22. doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.; děkan FF UP; historie; OV IA: Historické vědy    
23. Mgr. Michal Šafář, Ph.D.; děkan FTK UP; kinantropologie; OV IA: Tělesná výchova a sport; Kinantropologie    
24. prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Učitelství                
25. doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.; PdF UP; pedagogika; OV IA: Vědy o umění a kultuře            
26. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.; CMTF UP; klinická psychologie, teologie; OV IA: Psychologie    
27. prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.; LF UP; lékařská chemie a biochemie; OV IA: Chemie    
28. Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.; děkan FZV UP; sociální lékařství, ekonomika a řízení zdravotnictví; OV IA: Zdravotnické obory
29. prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.; PdF UP; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika    
30. prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.; PřF UP; fyzická geografie, geoinformatika; OV IA: Vědy o zemi         
31. doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.; FF UP; dějiny výtvarných umění; OV IA: Vědy o umění a kultuře    

Externí členové:
1.   prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.; děkan FSS MU v Brně; politologie; OV IA: Politické vědy
2.   prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.; rektor MU; neurologoie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
3.   prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; FI MU; informatika; OV IA: Informatika
4.   prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.; PdF MU; pedagogika; OV IA: Učitelství+OV IA: Neučitelská pedagogika
5.   prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.; LF OU; ošetřovatelství; OV IA: Zdravotnické obory
6.   Mgr. Anna Jenčová, DrSc.; Matematický ústav SAV; matematika; OV IA: Matematika
7.   prof. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.; MFF UK; fyzika kondenzovaných látek; OV IA: Fyzika
8.   prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.; PřF MU; environmentální chemie; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
9.   PhDr. Eva Kowalská, DrSc.; Historický ústav SAV, historie – slovenské dějiny; OV IA: Historické vědy
10.  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.; rektorka Univerzity obrany; fyzikální chemie; infekční biologie; klinická imunologie; OV IA: Všeobecné lékařství a zubní lékařství
11.  prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.; FF MU; dějiny konkrétních literatur (románské jazyky), francouzská literatura, teorie literatury; OV IA: Filologie
12.  prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.; PdF OU; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
13.  Ing. Ilona Müllerová, DrSc.; ÚPT AV ČR; elektronika a vakuová technika; OV IA: Fyzika
14.  doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.; FSS MU Brno, sociologie; OV IA: Sociologie
15.  prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.; PF MU, občanské právo; OV IA: Právo
16.  prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.; PdF UK v Bratislavě; speciální pedagogika; OV IA: Neučitelská pedagogika
17.  prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.; předsedkyně AV ČR; anatomie a fyziologie rostlin; OV IA: Biologie, ekologie a životní prostředí
18.  prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.; PdF UK v Bratislavě; teorie vyučování matematiky, předškolnía elementární pedagogika; OV IA: Učitelství

(OV IA: oblast vzdělávání - institucionální akreditace)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)