Odborné časopisy na UP

Impaktované časopisy

Biomedical Papers

Biomedical Papers je impaktovaný časopis Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zahrnuje recenze a původní referáty vztahující se k biomedicínským vědním disciplínám.
www stránky

Recenzované časopisy

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi on-line

Časopis je součástí projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacích, v nichž se FTK zavázala, že vytvoří ucelenou informaci o stavu pohybových aktivit dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý příspěvek v teoretické části je hodnocen vždy dvěma recenzenty. Časopis v roce 2011 zařadila komise do své světové databáze EBSCO.
Vychází i v tištěné podobě od roku 2010, dvakrát ročně.
www stránky

AUPO Geographica

Odborný recenzovaný časopis zveřejňuje texty, které prezentují původní práce z oblasti fyzické a humánní geografie a výzkumné zprávy včetně krátkých sdělení a knižních recenzí. Články se zabývají teoretickými otázkami geografie, empirickými analýzami, případovými a aplikačními studiemi. Příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma nezávislými posuzovateli a recenzní řízení je anonymní.
Vychází od roku 2009, dvakrát ročně.
www stránky

AUPO Gymnica (Acta Gymnica)

Časopis se zaměřuje na prezentaci výzkumných studií a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jeho rozsah zahrnuje témata týkající se biomechaniky, fyziologie cvičení, fyzioterapie, somatometry, sportovní psychologie, sportovní přípravy, tělesné výchovy, veřejného zdraví a podobně. Časopis také vítá příspěvky, které představují výsledky interdisciplinárního výzkumu.
Vychází od roku 2001, čtyřikrát ročně.
www stránky

Acta Iuridica Olomucensis

Recenzovaný odborný, vícejazyčný právnický časopis, jehož posláním je přispět k prohloubení odborného diskurzu v oblasti právní teorie, a rovněž nabídnout řešení problematických otázek vzešlých z právní praxe. Časopis je multioborový, pokrývající problematiku všech disciplín jurisprudence a všech právnických profesí. Jeho cílem je vytvořit otevřený prostor pro prezentaci výstupů vědeckých bádání autorů bez ohledu na hranice a partikularizmus národních právních systémů.
Vychází od roku 2004, dvakrát ročně
www stránky

Bohemica Olomucensia

Odborný recenzovaný časopis pro filologická a mezioborová studia. Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdiscioplinární uměnovědné a historické souvislosti. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy.
Vychází od roku 2008, čtyřikrát ročně
www stránky

Civilia

Odborná revue pro didaktiku společenských věd, v níž jsou publikovány původní teoretické, empirické i přehledové studie, diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd a také z didaktiky humanitních a společenských věd. Příspěvky procházejí recenzním řízením.
Vychází od roku 2010, dvakrát ročně
www stránky

Contemporary European Studies

Recenzovaný časopis, který se věnuje studiu současné evropské politiky a společnosti. Zvláštní důraz je kladen na střední a východní Evropu. Časopis se mimo jiné snaží podpořit informovanou debatu o evropských otázkách.
Vychází od roku 2007, dvakrát ročně.
www stránky

Czech and Slovak Journal of Humanities

Interdisciplinární a srovnávací recenzovaný časopis.
Vychází od roku 2010, dvakrát ročně
www stránky

Czech and Slovak Linquistic Review

Recenzovaný časopis věnovaný teorii přirozeného jazyka, jazykové univerzálii, vztahu mezi přirozeným jazykem a formálními jazyky, sémiotice a interdisciplinárnímu kontextu přirozeného jazyka výzkumu. 
www stránky

Dálný východ

Časopis je periodikem katedry asijských studií a katedry aplikované ekonomie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Časopis a jeho redakce splňují všechny náležitosti, aby mohl být zařazen mezi recenzovaná periodika. Cílem časopisu je poskytnout odborné veřejnosti prostor pro publikování nejnovějších závěrů vědy a výzkumu, týkající se oblasti Dálného východu jako střediska historické tradice, ale i moderního ekonomického dění.
Vychází od roku 2011, dvakrát ročně
www stránky

e-Pedagogium

Nezávislý recenzovaný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Svým obsahem je zaměřen na prezentaci teoretických a přehledových studií, výzkumných sdělení a odborných prací, a to zejména s interdisciplinárními přesahy do problematiky společenských i přírodních věd. Jde především o zaměření na školní  a sociální  pedagogiku, teorii a filozofii výchovy, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii oborové dikaktiky. Je zařazen do databází Index Copernicus TM a WorldCatR .
Vychází v tištěné i on-linové podobě od roku 2002, čtyřikrát ročně.
www stránky

Gnosis

Časopis Gnosis Medica je zaměřený zejména na stále se interdisciplinární spolupráci jednotlivých morfologických i klinických oborů.
Vychází od roku 2013, dvakrát ročně
www stránky

Historica Olomucensia

Recenzovaný časopis, který uveřejňuje především odborné texty z oboru historie. Časopis přijímá české i cizojazyčné příspěvky a je otevřený široké vědecké obci, včetně studentů.
Vychází od roku 2009, dvakrát ročně
www stránky

International and Comparative Law Review

Recenzovaný časopis, jehož cílem je reflektovat expertní výzkum v oblasti mezinárodního práva a práva Evropské unie, jakož i v právních řádech České republiky i dalších členských států Evropské unie. Zvláštní důraz je kladen na právní systémy zemí střední Evropy.
Vychází od roku 2002, dvakrát ročně
www stránky

Journal of Exceptional People

Recenzovaný časopis poskytuje výzkumné studie a texty o speciálním vzdělávání výjimečných lidí. Tato oblast se vztahuje na osoby se zdravotním postižením a na nadané osoby. Publikuje studie v oblasti vzdělávání, společenských věd (sociologie) a psychologie.
Vychází od roku 2012, dvakrát ročně
www stránky

Journal of Technology and Information Education

Recenzovaný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací vztahujících se k problematice technické výchovy, informační výchovy a didaktiky informatiky. 
Vychází od roku 2009, třikrát ročně
www stránky

Kultura-média-komunikace

Revue je hlavní platformou Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií filozofické fakulty. Centrum sdružuje badatelské aktivity pracovníků různých kateder filozofické fakulty i dalších pracovišť v České republice a na Slovensku, kteří se podílejí na realizaci studijních programů oborů Kulturální studia, Mediální studia a Komunikační studia.
Vychází od roku 2009, dvakrát ročně
www stránky

Magister

Časopis vznikl za účelem prezentace současného výzkumu v České republice i v zahraničí se zaměřením na primární a preprimární vzdělávání. Slouží k publikování výsledků původního výzkumu ve specifické oblasti vzdělávací soustavy.

Moravian Journal of Literature and Film

Časopis, který se zabývá literaturou a filmem v jakémkoli jazyce.
Vychází od roku 2009, dvakrát ročně
www stránky

Profese on-line

Recenzovaný časopis, který je určený odborníkům v oboru ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie, radiologické asistence a všech specializací ve zdravotnictví, jejichž práce se orientuje na zvýšení kvality poskytované péče o rozvoj vědní a teoretické báze všech zdravotnických oborů.
Vychází od roku 2010, dvakrát ročně
www stránky

Romanica Olomucensia

Recenzovaný časopis, který publikuje původní, dříve nepublikované vědecké a odborné lingvistické a literární studie z oblasti románských jazyků a literatury a z dějin a kultury románských zemí.
Vychází od roku 2008, dvakrát ročně
www stránky

Rossica Olomucensia

Recenzovaný časopis pro ruskou a slovanskou filologii je mediální platformou katedry slavistiky. V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou i další recenze, zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií.
Vychází od roku 2008, dvakrát ročně
www stránky

Studia theologica

Recenzovaný časopis vzniká ve spolupráci čtyř českých a slovenských teologických fakult. Publikuje texty věnující se biblické teologii, systematické teologii, pastorální teologii, náboženské výchově, ekumenické teologii či církevním dějinám.
Vychází od roku 2001, čtyřikrát ročně
www stránky

Tělesná kultura

Recenzovaný časopis, zaměřený především na společenskovědní oblast kinantropologie. Přináší především teoretické studie a výzkumné práce, týkající se filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie.
Vychází od roku 2007, dvakrát ročně
www stránky