Konference a semináře

Prestiž fakult a celé UP zvyšuje organizace mezinárodních vzdělávacích a odborných vědeckých konferencí. Univerzita v roce 2019 (spolu)pořádala celkem 179 konferencí, z nichž 86 konferencí bylo s vyšším počtem účastníků než 60, mezinárodních konferencí potom (spolu)pořádala 98.

Níže je uveden přehled významných odborně-vzdělávacích akcí, které se konají pravidelně za účasti vědeckých pracovišť Univerzity Palackého.

Současná chemie

Cyklus přednášek má za sebou již deset ročníků. Kurz vede nejcitovanější český vědec a nositel ocenění Česká hlava v roce 2008 Pavel Hobza z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Pozvání do něj už přijalo zhruba 60 vědeckých osobností. Přednášky se konají v aule přírodovědecké fakulty a kromě přírodovědců jsou na ně zváni i ostatní akademici a veřejnost.

Rudolf Zahradník Lecture Series

Prestižní přednáškový cyklus se koná pod záštitou generálního ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Radka Zbořila. Jeho cílem je představit na české půdě nejslavnější a nejúspěšnější světové vědce z chemického a materiálového výzkumu. V tuzemsku ojedinělý cyklus nese jméno nestora české chemie a bývalého předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka.

Březen

Vejdovského olomoucký vědecký den

Tradiční setkání českých oftalmologů pořádá Oční klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého pod záštitou České oftalmologické společnosti a České vitreoretinální společnosti od roku 1999. Celostátní konference se každoročně účastní kolem 500 očních lékařů, kteří se věnují nosným tématům vypisovaným na tři roky dopředu. Koná se na počest prvního děkana lékařské fakulty znovuobnovené Univerzity Palackého a vynikajícího českého očního lékaře profesora Václava Vejdovského, který olomoucké oční oddělení a pozdější kliniku vedl 42 let.
www.vejdovden.upol.cz

Duben

Petřivalského-Rapantovy dny

Jedna z nejvýznamnějších tuzemských odborných akcí se zaměřením na chirurgii se koná pravidelně každé dva roky, kdy se do hanácké metropole sjíždějí specialisté - lékaři i zdravotní sestry z České republiky a Slovenska. Pořádá ji I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého. Chirurgický kongres nese jména dvou velkých postav české a moravské chirurgie – profesora Julia Petřivalského, představitele evropsky proslulé moravské chirurgické školy, a jeho žáka profesora Vladislava Rapanta, zakladatele a prvního přednosty chirurgické kliniky v Olomouci. První ročník vyhledávané odborné akce se konal v roce 1965.
www.chirkongres.cz

Hirschův den

Jednodenní seminář, pořádaný od roku 2013 Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého, nabízí lékařům, sestrám a studentům přednášky ke konkrétní problematice z oborů anesteziologie, neodkladné kardiopulmonální resuscitace, zajištění dýchacích cest i intenzivní péče. Součástí programu jsou také posterové sekce a workshopy. Odborná akce je pojmenována na počest prvního primáře a zakladatele anesteziologicko-resuscitačního oddělení olomoucké fakultní nemocnice MUDr. Alfréda Hirsche.
www.hirschuvden.cz

Květen

Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí

Prestižní mezinárodní konference patří k nejdéle trvajícím odborným akcím České hematologické společnosti, která ji pořádá s Hematoonkologickou klinikou Lékařské fakulty Univerzity Palackého už od začátku devadesátých let minulého století. Z původně regionální akce se stal všeobecně uznávaný sjezd českých a zahraničních onkologů a hemato-onkologů, postupně doplněný o satelitní sympozia, odborné sekce zdravotních sester a laborantů a anglicky vedené Symposium on Advances in Molecular Hematology, kterých se účastní řada špičkových českých i zahraničních vědců. Tradiční součástí každoročních setkání je Wiedermannova přednáška odkazující k zakladateli olomoucké hematologické školy profesorovi Boleslavu Wiedermannovi. Olomoucké hematoloigické dny jsou od roku 2005 akreditovány Evropskou hematologickou asociací v systému CME ECAH  - Continual Medical Education of European Council for Accreditation in Hematology.
www.olhemdny.cz

Olomoucké právnické dny

Mezinárodní vědecká konference představuje nejvýznamnější každoroční událost vědeckého života právnické fakulty. Její dvoudenní program má obvykle dvě části – plenární vystoupení špičkových odborníků k aktuálním otázkám českého práva doplňují jednání v tematicky zaměřených sekcích.
Olomoucké právnické dny jsou považovány za odbornou akci s pořadatelsky i obsahově vysokým kreditem. Kromě aktuálních témat nabízejí i vysoce oceňovanou příležitost pro setkání významných právníků z české republiky i ze zahraničí.
www.opdny.upol.cz

Olomoucké dny aplikované matematiky

Katedra matematické analýzy a aplikované matematiky přírodovědecké fakulty pořádá pravidelnou každoroční konferenci Olomoucké dny aplikované matematiky ODAM. Konferenci založil roku 1999 Lubomír Kubáček jako místo přátelského setkávání nejen aplikovaných matematiků, ale i odborníků z praxe, kteří v nějaké fázi své práce potřebují s matematiky spolupracovat. Konference postupně získala dvojí zaměření - jednak na matematickou statistiku a fuzzy množiny, ale také na matematické modelování.

Červen

Biotechnology of Plant Products – Green for Good IV

Green for Good je série úspěšných konferencí z oblasti rostlinné biotechnologie pořádaných Univerzitou Palackého ve spolupráci s Evropskou biotechnologickou federací a evropskou fytochemickou společností. Koná se jednou za dva roky, první se uskutečnila v roce 2011. Cílem organizátorů je vytvořit co nejatraktivnější vědecký program, kde přednášejícími jsou špičkoví čeští i zahraniční vědci. Konference rovněž slouží jako platforma pro mladé začínající vědce, kteří tak získají zkušenosti s prezentováním svých vědeckých výsledků v mezinárodním prostředí. Konference bude zahrnovat 8 sekcí (se zaměřením na stresové faktory u rostlin, interakce mezi rostlinami a mikroorganismy, genomiku rostlin, biologicky aktivní látky z rostlin, fytochemickou analýzu, biosyntetické dráhy, molekulární farmaření a rostlinolékařství) i soutěž o nejlepší studentský poster.

V době konání konference proběhne v centru Olomouce rovněž popularizační akce pro širokou veřejnost, zaměřená na představení problematiky rostlinných biotechnologií, včetně genetických modifikací.

www.efb-central.org/index.php/G4G

Září

Olomoucké debaty mladých právníků

Olomoucká setkání jsou každoročním místem pro otevřenou diskusi, konstruktivní výměnu názorů a tvůrčího hledání odpovědí k aktuálním právním tématům. Vedle odborného přínosu přinášejí řadu cenných kontaktů a vazeb v duchu motta konference „Spolupráce a přátelství“. Pravidelně lákají desítky právníků mladých duchem, kteří chtějí prezentovat své názory. K účastníkům patří odborníci z právnických fakult, zástupci advokátních kanceláří i státní správy v Česku i zahraničí.
Olomoucké debaty se konají od roku 2007 obvykle na začátku zimního semestru v Hotelu Akademia v Hrubé vodě u Olomouce. Na jejich internetových stránkách jsou k dispozici sborníky s příspěvky z jednotlivých ročníků.
http://odmp.upol.cz

Září–říjen

Patristické konference

Na obsahové přípravě a organizaci mezinárodních vědeckých setkání, které se konají již od roku 2008, se významné podílí olomoucké Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě. Celonárodní setkání akademických a vědeckých pracovníků se zahraničními odborníky nabízí prostor pro prezentaci vědeckých výsledků a přístupů ke studiu starokřesťanského myšlení a literatury.
Uplynulé ročníky, otevřené také doktorandům, studentům a dalším zájemcům o patristiku, byly věnovány tématům patristické exegeze či dílu Klementa z Alexandrie a jeho biblické exegezi. Příští mezinárodní kolokvium je plánováno na rok 2017 a v souladu s plánovanými výstupy výzkumného projektu by se mělo věnovat myšlenkovému odkazu svatého Augustina.
Spolupořadatelem pravidelného mezinárodního je Patristická společnost České republiky a na organizaci jednotlivých ročníků se podílejí také další české teologické fakulty a pracoviště Akademie věd ČR.
www.centrum-texty.cz

Říjen

Luklův kardiologický den

Odborné sympozium se pravidelně zaměřuje na novinky a moderní trendy v kardiologii a kardiochirurgii v návaznosti na aktuální poznatky evropského výzkumu i výuky. Kromě přednášek mohou účastníci sledovat i přímé přenosy z vybraných specializovaných výkonů, které provádějí specialisté olomoucké fakultní nemocnice v jejích moderních katetrizačních sálech. S doporučenými postupy v každodenní klinické praxi seznamuje také sesterská sekce a součástí programu je i tradiční vzdělávací odpoledne pro pacienty.
Sympozium pořádá Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Národní telemedicínské centrum ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester. Odkazuje k přínosu profesora Pavla Lukla, světově renomovaného kardiologa, někdejšího přednosty olomoucké I. interní kliniky a předsedy Evropské kardiologické společnosti na konci šedesátých let minulého století.

Listopad

Zirmův olomoucký diskuzní den

Celostátní oftalmologické setkání nabízí prostor pro souborné referáty, panelové diskuse a řešení minikazuistik k aktuálním tématům očního lékařství. Odborně vzdělávací akci, která každoročně přiláká až tři stovky účastníků, pořádá olomoucká Oční klinika a Fakultní nemocnice. Sympozium je zařazeno do kontinuálního vzdělávání očních lékařů. Název sympozia nese jméno primáře očního oddělení někdejší zemské nemocnice v Olomouci Eduarda Konrada Zirma, který zde v roce 1905 provedl jako první na světě úspěšnou transplantaci oční rohovky. První Zirmův olomoucký diskuzní den se uskutečnil v listopadu 2010.