Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Zejména vývoji nanomateriálů a chemických látek, které mohou najít uplatnění v medicíně, biotechnologiích, potravinářství i při ochraně životního prostředí, se věnují odborníci v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), jež funguje od roku 2013 v areálu v Holici. Vynikajících výsledků dosahují i zdejší optici, kteří nahlížejí do světa fotonů a kvantového zpracování informací či pronikají do tajů vesmíru a kosmického záření.

Ve vědeckém centru působí zhruba stovka vědců, z toho čtvrtina zahraničních. K dispozici mají špičkové přístrojové vybavení včetně v tuzemsku nejvýkonnějšího vysokorozlišovacího elektronového mikroskopu. Zabývají se chemickým, materiálovým a optickým výzkumem v sedmi hlavních oblastech:

  • Nanomateriály pro environmentální aplikace
  • Uhlíkové nanostruktury, biomolekuly a simulace
  • Biologicky aktivní komplexy a molekulární magnety
  • Optické a fotonické technologie
  • Nanosystémy pro použití v biomedicíně
  • Magnetické nanostruktury
  • Nanotechnologie v analytické chemii

Výčet dosavadních úspěchů v základním i aplikovaném výzkumu je obsáhlý, své výsledky vědci každoročně prezentují ve zhruba 200 původních vědeckých pracích v prestižních časopisech. Zdejší vědci jsou zapojeni do řady mezinárodních grantů a projektů, pravidelně spolupracují s více než 50 předními světovými pracovišti.

Velkou pozornost upínají pracovníci RCPTM například do medicínského výzkumu. Společně s odborníky z lékařské fakulty odhalili a popsali vysokou antibakteriální a antimykotickou aktivitu nanočástic stříbra. Velký zájem projevily tuzemské i zahraniční firmy také o některé nanotechnologie používané v lékařské diagnostice, jedná se například o novou metodu extrémně citlivého stanovení vybraných molekul v krvi a moči, která by mohla vést k včasnějšímu odhalení řady onemocnění, mimo jiné i Parkinsonovy choroby. Jako léčiva by se mohly v budoucnu uplatnit i v RCPTM vyvinuté komplexy látek na základě platiny s protinádorovými účinky.

RCPTM je také jedním z lídrů evropského environmentálního výzkumu, vede nebo je zapojeno do klíčových národních i mezinárodních projektů na čištění vod či sanaci půd. Uplatnění v praxi již našly aplikace pro technologie čištění vody s využitím nanočástic železa. Nanoželezo vyráběné podle patentované technologie RCPTM dnes běžně používá řada sanačních firem v České republice i v Evropě pro čištění podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky, těžkými kovy nebo arzenem. Velké možnosti využití ale mají nanostruktury i v biotechnologiích a potravinářství. Olomoučtí vědci jsou již v pokročilé fázi komerčního uplatnění technologie separace laktoferinu, důležitého proteinu s významnou antimikrobiální a protinádorovou aktivitou, z kravského mléka.  Světové jméno získali optici, kteří jsou zapojeni do projektu ATLAS-CERN nebo vyvíjejí celooblohové kamery či zrcadla do teleskopů pro observatoře nové generace.

Začínající mladí vědci z tuzemska i zahraničí získávají zkušenosti od kolegů se světovým renomé. V RCPTM působí nejcitovanější tuzemský vědec a nositel ocenění Česká hlava chemik Pavel Hobza, který se za rok 2014 i 2015 zařadil mezi nejcitovanější badatele světa. K nejcitovanějším českým chemikům patří i ředitel RCPTM Radek Zbořil, laureát Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum v oblasti nanomateriálů. Výzkumu grafenu se věnuje mimo jiné Michal Otyepka, od letošního června 2016 i díky podpoře Evropské výzkumné rady (ERC grant). O svých kvalitách přesvědčil i Nadační fond Neuron. Grafen je materiál s obrovskými možnostmi využití: vede elektrický proud lépe než měď a elektrony v jeho struktuře se pohybují téměř rychlostí světla. Olomoučtí vědci v minulosti objevili a připravili chemické sourozence tohoto „nobelovského“ materiálu: fluorografen, který je nejtenčím známým izolantem, a thiografen, dvoudimenzionální polovodič s vynikajícími vlastnostmi pro detekci DNA.

Centrum se podílí také na výuce studentů přírodovědecké fakulty, kteří se mohou již během studia zapojit do vědecké činnosti. Setkání s předními světovými osobnostmi jim centrum zprostředkovává i díky prestižnímu přednáškovému cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series, který pořádá od roku 2013. V Olomouci již vystoupila řada hvězd světové chemie.

RCPTM aktivně spolupracuje formou smluvního výzkumu s více než osmi desítkami regionálních i zahraničních firem i nadnárodních koncernů. Mezi nejvýznamnější partnery patří například americká společnost Procter&Gamble, německá firma Waters nebo farmaceutický koncern Teva.

RCPTM vzniklo díky podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (CZ.1.05./2.1.00/03.0058). Příspěvek Evropského fondu regionálního rozvoje činil 463 092 818 korun, státní rozočet přispěl částkou 81 722 262 korun. RCPTM získalo z téhož operačního programu podporu na projekt Rozvoj výzkumných kapacit RCPTM (CZ.1.05/2.1.00/19.0377; příspěvek EU činil 25 298 544,05 korun, podpora ze státního rozpočtu dosáhla 4 464 448,95 korun). V současné době se Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dále rozvíjí směrem k excelenci díky podpoře Operačního programu OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020 (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). V tomto programu bylo RCPTM úspěšné v rámci budování nové fotoelektrochemické výzkumné skupiny - projekt: Pokročilé hybridní nanostruktury pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie - CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000416. Celková podpora projektu činí 125 635 737,56 Kč z čehož příspěvěk EU na tento projekt je 112 410 923,08 Kč, národní zdroje ve výši 13 224 814,48 Kč a 6 612 407,24 Kč z vlastních zdrojů.