Milan Kolář

S medicínou spojil Milan Kolář svůj osud v roce 1982, kdy začal studovat obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Po jeho absolvování a roční vojenské prezenční službě se začal naplno věnovat i vědě a výzkumu. Obor mikrobiologie si vybral již ve druhém ročníku studia lékařství, a to pod vlivem profesora Václava Hájka. U něj začal dělat pomocnou vědeckou sílu a pak už prý jiná volba nepřipadala v úvahu, i když jisté pokušení představovalo i infekční lékařství. „Mikrobiologie je fantastický obor, protože zasahuje do všech lékařských oblastí. Mikroflóra, otázka bakteriálního světa, mykózy, virová onemocnění, parazitární nemoci – to vše je mikrobiologie,“ uvádí ke svému zaměření Kolář. Coby klinický mikrobiolog aktivně zasahuje do oblasti antibiotické či antimykotické léčby.

Ve vědě a výzkumu se věnuje především problematice bakteriální rezistence. Srdeční záležitostí je pro něj zejména antibiotická léčba. „Vše ostatní jsou jen zdroje pro to, abychom mohli dobře léčit pacienty,“ tvrdí Kolář. V základním výzkumu spolupracuje především s odborníky z přírodovědecké fakulty při zkoumání antimikrobních vlastností nanočástic stříbra. Ukazuje se totiž, že koloidní stříbro by mohlo být variantou pro obnovení účinku antibiotik. S kolegy z Akademie věd testuje nové látky lipofosfonoxiny a jejich antimikrobní aktivitu. Spolupracuje i s veterinárními mikrobiology.

Výsledky zkoumání pak aplikuje v praxi při stanovení možností antibiotické terapie či diagnostice bakteriální rezistence, a to i na genetické úrovni.

Od roku 2011 snoubí vědeckou práci a péči o pacienty a studenty i s děkanskou funkcí. V době jeho funkčního období skončila dostavba Teoretických ústavů i Ústavu molekulární a translační medicíny, což pro fakultu znamená obrovský posun nejen v pedagogické a léčebně-preventivní činnosti, ale i ve vědě a výzkumu. Dalším krokem by mělo být ještě větší propojení s fakultní nemocnicí a fakultou zdravotnických věd, čímž by vznikl v tuzemsku ojedinělý komplex.

Ve volném čase jezdí na kole a lyžuje. Již od dětství je jeho láskou historie, především archeologie. Dovolenou obvykle tráví v Bulharsku. „Hlavní systém odpočinku u mě spočívá ve střídání různých druhů činností. Od práce pro nemocnici přecházím k vědě, pedagogické činnosti či povinnostem děkana. A to mě baví,“ uzavřel Kolář. Rodák z Prostějova je ženatý, má jednoho syna.

Životní krédo: Rozumem a srdcem! Transparentnost jednání.

Video

Rozhovor

Co vás nejvíce baví?

Moc mě baví to, co dělám.

Co vás dokáže naštvat?

Jsem optimista, takže mě naštve máloco. Jediné, co mě někdy v práci opravdu zlobí, je to, když se nemyslí na fakultu a když nevidím u někoho to srdce. Pro každého na lékařské fakultě by tato instituce měla být srdeční záležitostí.

Jaká byla vaše první vědecká práce?

Jako si každý pamatuje na první lásku, žádný vědec si nemůže nevzpomenout na svoji první publikaci. Ta moje byla v roce 1993 (Kolář M., Hájek V., Kala M.: Současné možnosti antibiotické terapie meningitid. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 1993, 56:51-53.) na téma antibiotické léčby meningitid v Československé neurologii a neurochirurgii, spoluautory byli profesor Hájek a docent Kala. První publikovaná práce v impaktovaném časopise byla v roce 1999 v americkém časopise Infection Control & Hospital epidemiologie, článek se týkal hodnocení selekčního tlaku antibiotik na vývoj bakteriální rezistence (Kolář M., Látal T.: Implementation of a practical antibiotic policy in the Czech Republic. Infection Control and Hospital Epidemiology. 1999, 20:440-443.

Který váš článek vzbudil největší odborný ohlas?

Nejvíce citovanou prací je společné dílo s kolegy s přírodovědecké fakulty, kdy prvním autorem je docent Aleš Panáček. Práce se týká testování vývoje koloidního stříbra a stanovení jeho antimikrobiální aktivity. Na Web of Science má přes 670 citací. Práci zveřejnil v roce 2006 časopis The Journal of Physical Chemistry B. (Panáček A., Kvítek L., Prucek R., Kolář M., Večeřová R., Pizúrová N., Sharma VK., Nevěčná T, Zbořil R. Silver colloid nanoparticles: Synthesis, characterization, and their antibacterial activity. Journal of Physical Chemistry B. 2006, 110:16248-16253.)

Máte nějaké velké přání?

Chtěl bych napsat rozsáhlou knihu o antibiotické léčbě, která by tuto problematiku pojala od základů, například mechanismů bakteriální rezistence až po jednotlivé diagnózy.

Curriculum vitae

Prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

Narozen 18. 4. 1964 v Prostějově

Pregraduální vzdělání

1982-1988 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, studijní obor: Všeobecné lékařství

Odborná kvalifikace

 • I. atestace z lékařské mikrobiologie – 1991
 • II. atestace z lékařské mikrobiologie – 1994

Akademická kvalifikace

 • postgraduální doktorské studium v programu Lékařská mikrobiologie: LF UP 1995-1999, titul Ph.D. udělen dne 15. 9. 1999
 • habilitační řízení: LF UP v Olomouci, jmenován docentem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 1. 7. 2001
 • jmenovací řízení: MU Brno, jmenován profesorem pro obor Lékařská mikrobiologie s účinností od 5. 11. 2007

Zaměstnání

 • červen 1988: ukončení studia oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • červenec – září 1988: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc
 • říjen 1988 – září 1989: prezenční vojenská služba
 • říjen 1989 – říjen 1990: sekundární lékař Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc
 • listopad 1990 – dosud: Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (plný úvazek)
 • listopad 1990 – dosud: Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc (částečný úvazek)
 • proděkan LF UP pro přijímací řízení, kurikulum Všeobecného lékařství a legislativu (2004-2011)
 • děkan LF UP (od 1. 6. 2011)
 • přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL od 1. 1. 2014

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • člen (od 1. 6. 2011 předseda) Vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • člen Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
 • člen Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na LF UK v Hradci Králové
 • člen oborové rady DSP pro Lékařskou mikrobiologii na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany
 • místopředseda Vědecké rady Agentury pro zdravotnický výzkum (AZV) MZ ČR

Členství v redakčních radách

 • Klinická Mikrobiologie a Infekční Lékařství
 • Klinická Farmakologie a Farmacie
 • Interní Medicína pro Praxi

Členství ve výborech odborných společností

 • předseda Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci
 • vědecký sekretář Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Pedagogická činnost

 • přednášky z lékařské mikrobiologie pro studenty oborů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství
 • přednášky z lékařské mikrobiologie pro anglicky mluvící studenty v programech General Medicine a Dentistry
 • školitel 10 studentů doktorského studijního programu Lékařská mikrobiologie (z toho 5 úspěšně studium absolvovalo)

Přehled řešených grantů, projektů a výzkumných záměrů

 • řešitel 5 grantů IGA MZ ČR
 • řešitel 2 projektů Ministerstva zemědělství ČR (NAZV)
 • řešitel 4 rozvojových projektů LF UP
 • řešitel 1 projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • spoluřešitel 3 výzkumných záměrů
 • spolupracovník řešitele u 5 grantů IGA MZ ČR
 • spolupracovník řešitele 3 projektů GAČR
 • spolupracovník řešitele 2 projektů TAČR

Publikační činnost

První autor nebo spoluautor 169 původních vědeckých publikací, z toho 72 v časopisech s impakt faktorem, autor nebo spoluautor 7 monografií, autor nebo spoluautor 5 skript, citovanost podle SCI: 1689 bez autocitací, H-index: 16 (podle WOS).