Ocenění udělovaná mimo UP

Česká hlava

Národní cena Česká hlava je nejprestižnější české ocenění, jakého může vědec v tuzemsku dosáhnout. Uděluje se již od roku 2002. Smyslem iniciativy Česká hlava je vytvářet povědomí o tom, že naše země může prosperovat jenom tehdy, dokáže-li vychovávat nové Heyrovské a Wichterle a bude je umět i materiálně a společensky ocenit.

2018

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, CSc.

Profesor Doležel získal ocenění za analýzu genomů - kompletních genetických informací rostlin, kterou se zabývá již od osmdesátých let minulého století. Z několikačleného týmu v Olomouci postupně vybudoval světově úspěšnou laboratoř, která má dnes přes 60 zaměstnanců. Více o prof. Doleželovi.

2008

Prof. Ing. Pavel Hobza DrSc., FRSC, dr.h.c

Národní cenu Česká hlava získal v roce 2008 za celoživotní dílo a výzkum ve výpočetní chemii – obor nekovalentní interakce a jejich aplikace na biologické problémy. Patří k vědeckým oporám přírodovědecké fakulty a jejího Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, v roce 2014 se dostal na seznam nejcitovanějších světových vědců podle databáze Web of Science. Více o prof. Hobzovi.

Ceny Neuron

Cena Neuron za přínos světové vědě je určena významným představitelům české vědy působícím doma i v zahraničí, kteří ve svém oboru dosáhli významných úspěchů a mohou být vzorem a inspirací. Jedná se o zvláštní uznání Nadačního fondu Neuron výjimečným osobnostem. Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci. Ceny se udělují každoročně v oborech fyzika, matematika, medicína, společenské vědy a od roku 2014 také v oboru chemie.

2018

Lukáš Slodička
Prestižní cenu Neuron pro mladé vědce v oboru fyzika získal Lukáš Slodička z katedry optiky PřF UP, který se ve své práci specializuje na kvantové vlastnosti světla.

2017

Martin Soukup
Kulturní antropolog Martin Soukup z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie filozofické fakulty získal cenu Neuron za výzkum sociálních vazeb obyvatel Papui Nové Guinei.

2015

Jan Peřina
Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika získal uznávaný vědec, který působí ve Společné laboratoři optiky UP a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

2014

Bohdan Pomahač
Cenu Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě v oblasti medicíny získal proslulý plastický chirurg a jeden z nejvýznamnějších absolventů Univerzity Palackého Bohdan Pomahač.

Michal Otyepka
Cenu Neuron Impuls s grantovou podporu jednoho milionu korun obdržel vedoucí olomoucké katedry fyzikální chemie a vedoucí jednoho z výzkumných programů Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Michal Otyepka.

Cena ministra školství

Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje od roku 2009. Ocenění má zviditelnit přínos výsledků vědecké práce konkrétních osobností, které mají nejen národní, ale mnohdy i mezinárodní význam. Ocenění slouží rovněž k posílení povědomí široké veřejnosti o práci a výborných výsledcích českých vědců. Na Univerzitě palackého působí tři držitelé tohoto ocenění.

2020

doc. Mgr. Kamil Kopecký, PhD.

Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého obdržel Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2020. Docent PdF se dlouhodobě věnuje oblasti rizikového chování na internetu a využívání IT nástrojů ve výuce.

2014

Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Vědecký ředitel Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Jaroslav Doležel získal cenu za mimořádné výsledky výzkumu dědičné informace rostlin. Se svým týmem vypracoval nové metody, které usnadňují analýzu složitých genomů a v rámci mezinárodních projektů se podílí na čtení dědičné informace významných druhů rostlin, především pšenice a banánovníku. Je zakladatelem a průkopníkem chromozomové genomiky, která umožňuje studovat a číst dědičnou informaci složitých organismů po částech – chromozomech.

2011

Prof. RNDr. Radek Zbořil, PhD. 

Fyzikální chemik a ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů cenu obdržel za mimořádné výsledky výzkumu  nanomateriálů, vývoj nejtenčího izolantu na světě fluorografenu, magnetických nanočástic stříbra pro cílené antimikrobiální aplikace a účinných fotokatalyzátorů pro přímé solární štěpení vody, které může vést k uchování energie ve formě vodíku.

2010

Doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. 

Docent přírodovědecké fakulty cenu obdržel za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti kvantové fyziky, optiky a optoelektroniky, které vedly k návrhu a implementaci metod pro potlačení šumu v kvantové komunikaci a stanovení optimálních schémat pro kopírování kvantové informace.

Cena ministra zdravotnictví

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj se udílí od roku 2007 za zdravotnický výzkum a vývoj. Ocenění má zviditelnit přínos výsledků vědecké práce konkrétních osobností na poli zdravotnického výzkumu, které mají nejen národní, ale mnohdy i mezinárodní význam. Ocenění slouží rovněž k posílení povědomí široké veřejnosti o práci a výborných výsledcích českých vědců.

2019

Tým vedený přednostou Ortopedické kliniky lékařské fakulty prof. MUDr. Jiřím Gallem, Ph.D. 

Tým složený z odborníků několika vysokoškolských pracovišť byl oceněn za projekt Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra, jehož cílem bylo vyvinout a ověřit nový postup k předcházení infekcím kloubních náhrad. Odborníkům se podařilo navrhnout a ověřit antibakteriální vlastnosti kovových povrchů opatřených nanotexturou v kombinaci s nanočásticemi stříbra.

2015

Tým prof. MUDr. Jiřího Bártka, CSc., dr. h. c. mult. z Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM)

Hlavní cenou za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015 zhodnotila Vědecká rada Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví excelentní výsledky dlouhodobého výzkumu mozkových nádorů, ke kterým dospěl tým Jiřího Bártka v jeho olomoucké laboratoři. Vědcům z ÚMTM se podařilo odhalit příčiny selhávání používané terapie jednoho z nejagresivnějších typů mozkových nádorů – glioblastomu. Za mnohem důležitější považují odborníci odhalení „slabin“ kmenových buněk glioblastomu – objevili nový typ závislosti kmenových buněk glioblastomu, který lze využít k jejich cílenému zabíjení. Objevený adaptační mechanismus vědci dokázali experimentálně zablokovat, a tím silně zpomalit růst lidských glioblastomů transplantovaných na myším modelu.

Tým prof. MUDr. Davida Školoudíka, Ph.D.

Čestným uznáním byly oceněny nové poznatky o využití ultrazvuku při léčbě cévního onemocnění mozku, které přinesl výzkum zaměřený na snížení rizika mozkového infarktu pomocí terapeutického ultrazvuku neboli sonolýzy během zákroku na krčních tepnách. Ultrazvuk lze využít nejen diagnosticky, ale také v léčbě. Podkladem je aktivace určitého typu enzymů a mechanické rozrušení trombu pomocí ultrazvukového vlnění. Výsledky prokázaly, že sonolýza reprezentuje nadějnou metodu léčby nejen u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou, ale také u pacientů podstupujících intervenční výkon na karotických tepnách. 

Tým vedený přednostou Ortopedické kliniky lékařské fakulty prof. MUDr. Jiřím Gallem, Ph.D. 

Oceněný výzkum olomouckých ortopedů přinesl několik unikátních nálezů při studiu časové osy periprotetické osteolýzy, která vzniká jako imunitní odpověď jedince na mikročástice uvolněné z povrchu endoprotézy. Získané výsledky, k nimž kromě ortopedů přispěli také vědci z Ústavu imunologie a Ústavu histologie a embryologie LF UP, bude možno využít v diagnostice, prevenci a terapii při odlučování kloubních náhrad.

Cena předsedy Grantové agentury ČR

Cena za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou České republiky je udělována každoročně řešitelům a řešitelským týmům významných vědeckých projektů.

2018

Aleš Panáček

katedra fyzikální chemie PřF a RCPTM
projekt Studium překonání bakteriální resistence kombinací antibiotik s nanočásticemi a sloučeninami stříbra metodami in vitro, in vivo a in silico

2011

Radim Filip

katedra optiky Přírodovědecké fakulty UP
projekt Elektro-optická kontrola kvantového šumu světla

2009

Ladislav Bocák

katedra zoologie a ornitologické laboratoře Přírodovědecké fakulty UP
projekt Neotenie a speciace u Elateroidea

2007

Radim Filip

katedra optiky Přírodovědecké fakulty UP
projekt Redukce de­koherence při kvantovém přenosu a zpracování informace

Cena Františka Běhounka

Cenou spjatou se jménem významného českého fyzika, akademika a spisovatele Františka Běhounka chce ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpořit a ocenit české vědce zapojené do evropských projektů ve výzkumu a vývoji. Smyslem ocenění je zároveň snaha o šíření povědomí o jejich vědecko-výzkumných aktivitách, úspěšných projektech a mezinárodní spolupráci. Poprvé byla udělena v roce 2012.  S Univerzitou Palackého je spjatý jeden z jeho nositelů, Jiří Bártek.

2013

Prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc.

Nejcitovanější vědec českého původu v oblasti biomedicíny Jiří Bártek obdržel v prosinci 2013 Cenu Františka Běhounka za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji. Je vedoucím několika prestižních evropských výzkumných laboratoří a působí také v čele jednoho z týmu Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Pracuje na významných projektech týkajících se léčby rakoviny.

Cena Milady Paulové

Cenu za celoživotní přínos české vědě uděluje od roku 2012 Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR spolu s ministerstvem školství. Univerzita Palackého se může pochlubit jednou laureátkou tohoto ocenění, další dvě vědkyně se dostaly mezi nominované.

2009

Prof. RNDr. Milena Rychnovská, DrSc. 

Historicky první vítězkou Ceny Milady Paulové za rok 2009 se stala Milena Rychnovská, emeritní profesorka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Ve svém výzkumu se zaměřuje především na ekologii krajiny. Svojí prací významně přispěla k rozpoznání úlohy lučních porostů v krajině. Je představitelkou ekosystémového přístupu, který vidí rostlinnou ekologii v širších souvislostech hospodaření s vodou a zemědělstvím. Prof. Rychnovská je zakladatelkou katedry ekologie na olomoucké univerzitě a je autorkou mnoha odborných textů, metodik i učebnic.

Cena Milana Odehnala

Soutěž vědeckých prací mladých fyziků vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků každé dva roky. V roce 2014 byli oceněni tři optici z Univerzity Palackého.

2014

Bohumil Stoklasa

doktorand katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP
první místo za soubor prací věnovaných tomografickým metodám v moderní optice

Martina Miková

doktorandka Katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP
třetí místo za studii o kvantovém zpracování informace

Ivo Straka

katedra optiky Přírodovědecké fakulty UP
čestné uznání

Ceny Wernera von Siemens

Ocenění udělované talentovaným studentům, nadějným mladým vědcům a vysokoškolkým pedagogům z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Soutěž organizuje český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu.

2020

Ivo Straka

Cenu za nejlepší dizertační práci získal Ivo Straka z katedry optiky přírodovědecké fakulty. Vědec se ve své práci zaměřil na kvantovou povahu světla v laboratorních experimentech. Ocenění převzal spolu se svým školitelem profesorem Jaromírem Fiuráškem.

2018

Kateřina Holá a Radek Zbořil

Cenu za nejlepší disertační práci a zvláštní ocenění za nejlepší ženskou disertační práci získala ve 20. ročníku prestižní vědecké soutěže Kateřina Holá z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a vedoucí práce a ředitel RCPTM Radek Zbořil.

2012

Karel Lemr a Jan Soubusta

Cenu za nejlepší disertační práci získal odborný asistent Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd Karel Lemr;  ocenění převzal také jeho školitel Jan Soubusta.

Discovery Award

Výroční cena Discovery Award spojená s finanční odměnou je udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii. Soutěž pro obor Biomedicína je vyhlašována od roku 2011.

2014

Prestižní cenu pro mladé vědce v oboru biomedicína Discovery Award 2014 obdržel docent první interní kliniky lékařské fakulty Jan Václavík. Ocenění převzal za klinickou studii, jejíž výstupy mohou přispět k účinnější terapii pacientů s obtížně léčitelným vysokým tlakem.

Cena Technologické agentury ČR

Technologická agentura České republiky uděluje ocenění významným projektům aplikovaného výzkumu realizovaným za finanční podpory státního rozpočtu. Ceny jsou udělovány v kategoriích Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života, Užitečnost řešení, Ekonomický přínos a Cena budoucnosti.

2015

Ústav imunologie lékařské fakulty UP (doc. Milan Raška a kolektiv)

Vítězem v kategorii Řešení pro kvalitu života se stal projekt speciální vakcíny proti lymské borelióze pro veterináře, na němž se podílel tým olomouckých vědců spolu s kolegy z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno, Ústavu organické chemie a biochemie Praha, Fyzikálního ústavu AV ČR a z firmy Bioveta z Ivanovic na Hané.

Cena Sanofi

Cena Sanofi oceňuje výzkumnou práci českých studentů doktorských studií v oblasti farmacie. Soutěž pořádá francouzská ambasáda v ČR ve spolupráci s firmou Sanofi, patronem soutěže je držitel Nobelovy ceny za chemii profesor Jean-Marie Lehn. Výherci obdrží finanční podporu a dostanou možnost vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

2018

Zdeněk Škrott
doktorand Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP
Cena byla udělena za práci věnovanou možnostem využití disulfiramu pro léčbu rakoviny.

2017

Jaroslava Šeflová
studentka DSP oboru biofyzika na Přírodovědecké fakultě UP
Cena byla udělena za výzkum membránových pump

2016

Kristýna Krasulová
Ústav farmakologie LF UP
Cena byla udělena za věděckou práci zaměřenou na interakci léčiv

2015

Eva Řezníčková
Laboratoř růstových regulátorů PřF UP
Cena byla udělena za výzkum protinádorových účinků dependentních kináz.

Cena Jean-Marie Lehna

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii společně pořádají Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Solvay ČR. Jedná se o ocenění výzkumných prací českých studentů, na kterých pracují v rámci svého doktorandského studia.

2016

2. místo Kateřina Holá
RCPTM Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Cena byla udělena za práci nazvanou Carbon Quantum Dots and Their Applications.

Cena Josepha Fouriera

Cena Josepha Fouriera je určena pro české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této tematické oblasti.

2016

2. místo Markéta Paloncýová
RCPTM, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Cenu získala za práci Computer Simulations of Small Molecules Interactions with Biomembranes. Současně obdržela speciální cenu IT4Innovations.

EUCYS

Soutěž EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), kterou pořádá Evropská komise, je určena mladým vědeckým talentům.

2016

3. místo Tomáš Heger
Student oboru Biochemie na Přírodovědecké fakultě UP
Ve své práci pod vedením Lucie Rárové z oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum zkoumal biologickou aktivitu levandulové silice a extraktů získaných ze tří kultivarů a srovnával navzájem jejich působení.

Cena Jiřiny Bergatt Jackson

Cena, kterou vyhlašuje Institut pro udržitelný rozvoj (IURS) je určena autorům obhájených diplomových prácí, které svým tématem korespondují s oblastí územního rozvoje a rozvoje sídel. Může se jednat o práci ryze teoretickou (například problematika lokalizačních teorií, ekonomické modely, území plánování  a řada dalších) ale i o diplomovou práci zaměřenou na rozvoj konkrétního území, konkrétní lokality a to jak z pohledu územně-technického, tak i z pohledu strategického rozvoje nebo problematiky sociálně ekonomické.

2016

Markéta Horová
Absolventka Právnícké fakulty UP získala čestné uznání za diplomovou práci na téma Možnosti výstavby v záplavových územích, kterou napsala pod vedením Veroniky Tomoszkové z katedry správního práva a finančního práva.

Schrödingerova medaile

Medaili každoročně uděluje Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) jednomu vynikajícímu teoretickému a výpočetnímu chemikovi.

2017

Významný český chemik Pavel Hobza, který působí kromě Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů, získal Schrödingerovu medaili za rok 2017. Je teprve druhým českým vědcem, jenž toto ocenění obdržel.

Medaili každoročně uděluje Světová asociace teoretických a výpočetních chemiků (WATOC) jednomu vynikajícímu teoretickému a výpočetnímu chemikovi.

„Jedná se o velmi prestižní ocenění a vážím si toho, že se ocitám v tak vybrané společnosti. Za velkou poctu považuji možnost vystoupit na pravidelné konferenci WATOC, na niž se letos sjedou do Mnichova odborníci z celého světa. Koná se vždy jednou za tři roky a nositelé Schrödingerovy medaile za uplynulé období na ní mají plenární přednášku. Je to unikátní příležitost prezentovat svoji práci,“ uvedl profesor Hobza.

Od roku 1987 medaili obdrželi například dva nobelisté John A. Pople a William Lipscomb. Jejím nositelem je i Josef Michl z ÚOCHB. Profesor Hobza získal světovou proslulost díky objevu nepravé vodíkové vazby. K jeho dalším významným vědeckým počinům patří objasnění role patrových interakcí v DNA a proteinech a také vysvětlení úlohy disperzní energie v biomakromolekulách.

Profesor Hobza, jenž loni oslavil významné životní jubileum, je držitelem řady ocenění. Na konci loňského roku získal čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách. Od rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy navíc obdržel stříbrnou medaili nejstarší české univerzity.  Je rovněž laureátem nejvýznamnějšího českého ocenění za vědu Česká hlava. Opakovaně figuruje v prestižním seznamu nejcitovanějších vědců světa Highly Cited Researchers.

Cena Shimadzu

Cena Shimadzu je určena mladým vědcům do 30 let. Do soutěže mohou být přihlášeny práce, v nichž byly použity separační analytické metody, atomární či molekulární spektroskopie nebo hmotnostní spektrometrie v oborech lékařské chemie, farmacie, life science, molekulární biologie, analýze potravin a potravinových doplňků či obalů na potraviny.

2019

Tomáš Pluháček
Cena byla udělena za výzkum "Forenzní identifikace střelce - LA-ICP-MS zobrazování povýstřelových zplodin"

2018

Věra Dosedělová
absolventka navazujícího magisterského programu Biochemie
Cena byla udělena za diplomovou práci "Chemická charakterizace cibule šalotky v sekci Analytická chemie"